1424..


Jens Knudsen (Taa), kannik i Århus, pantsætter hr. Mikkel (Jørgensen) Rud, ridder, al sin ret i Lyngby i Eggeslev (nu: Eggeslevmagle) sogn for 100 lødige mark i engelsk mønt.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Knudssønn canick i Aarhuss lonnthe 100 lødeℳ i engelsche aff her Michell Rud ridder, och therfore hannem i pant satte ald sinn rettighed i Lynngby i Eggesløffue sogenn, ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.