1424..


Hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)) erklærer, at han på vegne af hr. Sten (Tygesen (Basse)) har modtaget 250 mark penge for det gods, som han har solgt ham.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne her Axell [a] bekiendelsse breff att haffue oppeborit paa her Steens wegnne iiɉct ℳ pendinge for thet goedz som <hand> solde hannem, ♦

1424 ♦

a. Forne her Axell ] DD 1423, nr. 14239999020.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.