1424..


Oluf Bentsen skøder til Antvorskov kloster en gård i Kalundborg i Kordil vest for den gård, hvori Lutgard bor; og han og hans hustru indsætter klostret som deres arvinger mod for livstid at få en gård på Bjerget.

Tekst efter reg.

Tekst

Oluff Bentssønn gaff och schiødte[1] till closter enn gaard i Kordell liggenndis, westen nest thend gaardt som Lødgerd nu iboer, och hand och hanss hustru finge enn gaard igien i thieriss liffstid vden for closter paa Bierget, huor for de giorde closter thill dieriss arffuinge ♦

1424 ♦

1. schiødte] Gentaget, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.