1425. 31. januar. [Åbenrå]


Lars Klausen skylder Jesper Bosen 40 mark lybsk, som er gangbare i Lübeck og Hamburg. Halvdelen af beløbet skal betales i gode varer og halvdelen i rede penge. For denne gæld pantsætter han tre af sine gårde i Hviding herred til Jesper Bosen: en i Roager, en i Vesterbæk og en i Rejsby. Jesper Bosen eller hans arvinger skal modtage afkast og afgrøder af disse gårde, indtil Lars Klausen eller hans arvinger vil løse godset. Da skal Lars Klausen eller hans arvinger erklære løsningen på Hviding herredsting næst før sankthansdag, og godset løses ved tinget næst før den følgende mikkelsdag, og da skal afgiften følge hovedsummen.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se eller høræ læse helsser iech Lasse Clauessøn ewinnelighe meth gudh ♦

Och schal thet alle men widerlicht wæræ so wæl the nw æræ som komme scule at iech wether kenner mech och myne aruinge en walboren man Ies Bossøn och hans aruinge schyldich at wæræ xl lubiske march jnnen so dan mynt och peninge som jnnen Lubke och j Hamborgh æræ gefue och gengæ halft jnnen gothe och gefue wæræ och halft jnnen rethe peninge ♦

For hwelke peninge och wæræ pansætter iech hanom thre myne gardhe innen Hwidingeherret en gardh j Rudhagher en gardh j Westerbek och en gardh jnnen Risby meth alle thesse forscrefne gardhes och gotzes tilligelsse ænktæ wnden taghet meth so dant welkar at forde Ies Bossøn eller hans aruinge scule vpbære frucht och aff grøthe ther aff hwert aar / ♦

Och nar iech eller myne aruinge wele løse thettæ forscrefne gots / tha schal iech eller myne aruinge kungøre forde Ies Bossøn eller hans aruinge losningen[1] ther pa / pa Hwidingeherrets thing / thet thing nest for sancti Iohannis dagh at metsommer och løset thet thing nest for sanctæ Mechels dagh ther nest æfter kommer och tha schal afgiften følghe houitsummen ♦

Item tilbinder iech mech och myne aruinge at fri och hemlæ forde Ies Bossøn oc hans aruinge thesse forscrefne gardhe och gots for alle men som ther kunne pa tale meth landzlogh so lenge til thet wordher forde Ies Bossøn eller hans aruinge loghlighe aff løsd for thenne forscrefne swm peninge och waræ som forscrefuet star ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum videlicet Tidikini Kokkis in Openra proconsulis Thome Julis Andree Jacobi Knaps et Henrici Kellerswen consulum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto feria quarta proxima ante festum purificacionis beate Marie virginis ♦

1. losningen] Muligvis losingen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.