1425. 2. februar. [Fyn]


Peder Degn, Sten Basses svend, pantsætter med Sten Basses penge en gård i Vindinge af Kullerup kirke for 20 mark lybsk, en gård i Kirsinge af hr. Axel Andersen for 70 mark lybsk, en gård i Rue af Jens Basse af Uggerslev for 20 mark lybsk, af samme Jens Basse en hovedgård (Lehnskov) for 80 mark lybsk og en gård i Hagendrup af Henrik Hincesen for 95 mark lybsk og 12 skilling. Såvel godset som brevene skal tilhøre Sten Basse, og Peder erklærer, at han ikke har noget krav herpå.

Tekst efter A.

Tekst

Jæc Pær Dieghn Sten Bassæ s swøn kennes meth thettæ myt opnæ breff / ath jæc hawer pantet gots meth Sten Basse s penningæ / swosom ær / een gardh j Wynningæ aff Kwldorpæ kirkæ for .xx. lubiske marc / ♦

Item een gardh j Kyrsingæ aff her Axel Anderssøn for .lxx. lubiske marc ♦

Item een gardh j Wixløffrudhæ aff Jess Bassæ aff Wgersløff for .xx. lubiske marc / ♦

Item aff then sammæ Jess Bassæ / een howeth gardh / som kalles Lindschow / for .lxxx.[1] lubiske marc ♦

Item een gardh j Haghendorp aff Henric Hincessøn / for iiii skilling lubiske oc iiii lubiske marc mynnæ æn .c. lubiske marc / som the ophnæ breff ludelighæ wthwisæ / ther vppaa giffnæ æræ / ♦

Bodhæ breff oc gotsenæ paa pantes wiis / tha høræ the Sten Bassæ til oc hans arffwingæ / ♦

Oc vm mic eller mynæ arwingæ ther nogher ræticheth j / tilhøræ eller til børgæ maa / thaa vpladher jæc / oc fulkommeligæ antwordhær forescreuet Sten Bassæ oc hans arwingæ / all then ræticheth frij oc wbeworen / ♦

Oc kennes mic eller mynæ arwingæ engen rætichet j the forescrefne gots j nogræhandæ madhæ athawæ / forth alt thet jæc thøm pantet hawer / thet hawer jæc alt giort / meth hans penningæ / oc ey meth mynæ . ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum cum sigillis domini Jacobi Wølæ Johannis Amindi[2] et Hans Bundessøn presentibus est appendsum ♦

Datum anno domini mcdxxquinto festo purificacionis Marie virginis ♦

1. .lxxx.] xxx på rasur, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.