1425. 23. februar. Lund


Anders Jakobsen, Aksel Pedersen og Erik Nielsen, riddere, samt Mogens Båd, landsdommer i Skåne, tildømmer Niels Jensen (Galen) i Hammar otte gårde og en fæstegård i Tengelsås i Frosta herred, som havde været pantsat til ridderen Jakob Mus, og som denne havde givet til Skt. Laurentius' Kirke. Jens Poulsen, ærkedegnen i Lund, fradømmes det førnævnte gods, selv om han fremviste et brev på, at han havde købt det fra Jesper Bæk, som havde sagt, at han var den rette arving til godset.

Jens Poulsen bliver opfordret til at tage sit krav til herredstinget og landstinget. Hvis han ikke kan bevise med brevet, at Jesper Bæk var en nærmere arving end Niels Jensen, da får Niels Jensen godset til evig eje. Hvis Jens Poulsen kan bevise med brevet, at Jesper Bæk var den rette arving, da skal Niels Jensen give ærkedegnen så meget, som er ret.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Andres Jeeppssøn Axell Pætherssøn Erik Nielssøn riddare ok Magnus Baat landzdomare j Skane . helse alla mæn som thettæ breff høre æller see / ♦

Ok kwngøre wy at arom æfter gudz byrdh thusandæ fiyrahundrathæ vppa thet fæmpta[1] fførste fredagh j faste erlik førstinna drotningh Philippa baadh os at sittiæ en rætt mællom beskedhnæ oc ærlighæ mæn[2] som ær ærchedyæknen j Lund her Jens Paualssøn oc Nis Jenssøn aff Hammer vm en delæ som the mællom them hafthe om et gotz som ligger i Frosteherret j Fængelsaas[3] som ære atta gardha / oc en fæstæ huilket gotz her Jæpp Mws riddare till sancti Laurencii kirkiæ gaff meth swo dan ræt som han thet j pant hafthe fore siæxtan løthughmark ♦

Tha kallathe wy fram biæggiæs theræs bewisning oc skuddom ♦ Oc funnom wy thet swa fore rættæ / at æfter thet at Nis Jenssøn hafthe the før xvj løthughmark loghelika wpbuthit meth thingx witne oc in waro mæltte ok lagho dagh ok aar / oc ærchiedyæknen them forsummathe[4] tha funnom wy thet fore rættæ at førde Nis Jenssøn burdhe thet førda gotz fore thy at han hafthe landda breff at han hafthe them loghelika vpbudhit ♦

Oc hafthe han her Agha Nielsøn s breff / som thet gotz før j pant hafthe en her Iæpp Mws thet fik oc widher[5] kændis meth sit opna breff at førde Nis Jenssøn ær ther rætter arwe till / oc gaaff dødh alla gambla ængilska grottæ lybiskæ oc all oker breff døth / ok gaff thet vppa xvj løthugmark / ♦

Oc baar ærchiedyæknen et breff fram huilket han hafthe køpt aff gamblæ Jes Bæk sua luthandhe at han thette førde gotz køpt hafthe aff gamblæ Jes Bæk som sik sadhe arwe til thet gotzet ware

Tha funnom wy ærchiedyæknen fore rætte at Jes Bæk s arwuinga skulle talæ herretzthingh oc landzthingh til Nis Jenssøn oc bewise vm han nærmeer arwinge war til før gotz æn Nis Jenssøn ær / ♦

Ær thet oc swa at han ey thet winnæ kan meth rætta at han nærmer arfue ær / tha funno wy Nis Jenssøn gotzet till wæreldz æghæ / ♦

Oc funno wy thet fore rættæ at all the gamblæ breff som ærchidyæknen vppa the gotz hafthe ære all wanmæktogh oc til eyncte giordh / vtan thet breff som han skøt vppa at han aff gamblæ Jes Bæk køpth hafthe thet gotz køpt meth . ♦

Kan han meth hæredz oc landzthing meth thet breffuit oc meth rættæ vinnæ . tha skall Nis Jenssøn stædhiæ honum sua myket som ræt ær / ♦

Datum Lundis anno et die quibus supra ♦

In testimonium predictorum sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

1. fæmpta] I årstallet er ordet for tyve glemt, A. 2. mæn] Tilføjet over linjen, A. 3. Fængelsaas] f rettet fra t, A. 4. them forsummathe] Jf. them forsomethe med afvigende hånd på seglremmen, A. 5. widher] Herefter slettet nnomps, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.