1425. 25. februar. Gråbrødreklostret i Lund


Lunde kapitel bevidner, at dronning Philippa har skænket kanniken Jakob Mogensen en gård i Lund.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Petter Axelson prost, Jöns Påwelson, achidiäken, och Hans Willamson canik i Lund, betyger, det åhr 1425, i första wekan i fastan hafwa de hördt utj gråbrödre clöstret i Lund, att drotning Philippa skiänkte herr Jäpp Magnuson canik i Lund och hans eftterkommande den gård som cronan war tillfallen, eftter Derggardts Guldsmedens död, utj saakfall. Datum ut supra 1425.

b) Lunde capitels cantori, arhiediägnes och probstens bewijs oc sanningz skrifft inhållandes dhet dhe haf ... hört drottning Phillippam skienckiæ till sancti Laurentz kyrckia all den kongz rätt som cronan war tilfallen eet huus gefald eftter Dergardz Guldsmidz dödh i the huus som woro ... bygde påa Jepp Magnusons canickz i Lund grund i Krafftz sogn. Datum 1425

c) Lunde capitels breef innehåollende drottningh Philippas donation oth Jepp Magnusson canick i Lund gifwet på een ... liggiande i sancti Krefftz sochn som cronan tillkom. Datum 1425..

d) Lunde capitels uthgifne wittnes skrifft innehållende dhet drotning Philippa i Danmark skiænte dombkyrckian een gård liggandes i sancti Krafftz soch i Lund hvilken cronan för Dergardz Guldsmedz saakefall skull war tilldömbd. Datum 1425.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.