1425. 24. april .


Jens Stigsen, kannik i Århus, skænker for sin årtid domkapitlet sammesteds den jord, som han købte af Jens Rampe, bymand i Randers. Beboerne af jordens tre gårde skal efter Jens Stigsens død betale domkapitlet en fast, årlig afgift, så længe de lever, hvorefter ejendommene skal overgå til domkapitlet.

Tekst efter Aa.

Tekst

<A>llæ[1] mæn som thættæ breff høræ æller se kungør jak Jæns Stigsøn canek j Arws ath jak widherkænnes mik mæth thættæ mit oben breff wp athhafwæ lat vnt oc gifwet hedherlik mæn capitel j Arws for min sjæls tharff all then jord som[2] køftæ aff Jæss Rampi byman j Randrus hwilken jord nw wppa boor Thorstan Skredder j en gard Michel Skøttæ j een annen gard oc Therkil Jonssøn j then thridhi gard ♦ j sa dan mada ath for Thorstan Skredder skal hafwæ hws ok jord j sin euæ[3] daghæ oc gifwæ firæ grotæ hwert aar æfter min døth sa lengi som han lefwer . For[4] for Thorstan han døør tha skal for hws oc jord friit komæ til capitel j Arws vden all hinder ♦

Item then jord som Michel Skyttæ pa bor skal han oc hans husfrw hafwæ sa lengi the lefwæ oc gifwæ hwer aar en skilingh grot[5] capitel for min artiith æfter min døth ♦

Først for Michel Skyttæ ok hans husfrw dødhæ æræ tha skal jordhen friit komæ til for capitel ♦

Item Therkil Jonsøn ok hans barn æfter hanum skal hafwæ then jord ther han nw wppa bor oc gifwæ hwert aar en skiling grot æfter min døth til capitel j Arws ther min artiith skal halde oc halde lade for thet for gotz oc penningh ♦ hwilkeet friith skal komæ ok blifwæ æfter min døth til capitel fran minæ arfwinges hinder æller neyseilsæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum Petri Skyttæ Litlæ Erik oc Thyri Diæknz p[re]sentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxv profesto sancti Marci ewangeliste ♦

1. <A>llæ] Initialet mangler, A. 2. som] Herefter glemt jak i hs., A. 3. euæ] Eller enæ; formodentligt fejl for leu(æ)-. 4. For] Fejl for Først, jf. nedenfor i teksten. 5. grot] Herefter glemt til, jf. nedenfor i teksten.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.