1425. 1. maj. Galten herredsting


Tingsvidne af Galten herredsting om, at brødrene hr. Esge Jensen (Brok) af Essendrup og Lave Jensen (Brok) af Clausholm, sønner af den afdøde Niels (eller Jens) Jensen (Brok) af Clausholm, fik dom for, at en laksegård vest for Randers Bro var ulovligt opført, og at Timme (Klausen) Limbek havde overladt deres fader to gårde i Brotoft til evigt eje.

Tekst efter reg.

Tekst

h. Først ith widnne aff Galtennherritzting att her Eske Jensøn aff Essenndrup oc Lage Jennsøn aff Claxholm brødre deris fader Nis (!) Jennsøn aff Claxholm haffde opdielt enn laxegaard westenn Rannders Bro som waar bygtt med wrett oc fick ith tingswidnne[a] ther paa oc att Thenne Lembeck fride forne Niss Jennsøn ij gaarde y Brotoffte till euindelig eyge / ♦

Datum sankt Walburgis dag / mcdxxv / ♦

a. tingswidnne] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.