1425. 23. maj. Rom


Pave Martin 5. tilbagekalder holstenernes appelsag for kardinal Antonius og lægger den død.

Tekst efter A

Tekst

Martinus episcopus servus servorum dei ad futuram rei memoriam ♦

Humilibus supplicum votis libenter annuimus illaque favoribus prosequimur oportunis ♦

Sane pro parte carissimi in Christo filii nostri Erici regis Dacie illustris nobis nuper exhibita petitio continebat quod licet olim postquam inter eum ex una et dilectos filios nobiles viros Henricum Adolphum et Gerhardum fratres comites Holzatie super ducatu sleswicensi ac quibusdam aliis terris castris et possessionibus que rex ad se necnon fratres predicti ad eos communiter spectare dicebant ex altera partibus materia fuerat questionis exorta ipsi super premissis in carissimum in Christo filium nostrum Sigismundum regem romanorum illustrem tanquam in arbitrum et arbitratorem et amicabilem compositorem compromisissent / dictusque romanorum rex huiusmodi arbitrio in se sponte suscepto quandam super hiis inter partes ipsas arbitralem sententiam duxisset promulgandam tamen fratres predicti asserentes se nondum uicessimumquintum sue etatis annum complevisse a sententiaque appellasse predicta ejus et hujusmodi compromissi nullitatis causas per nos dilecto filio nostro Antonio tituli sancte Susanne presbitero cardinali audiendas comitti obtinuerunt et fine debito terminandas qui in eis ad aliquos actus inter ipsas partes dicitur processisse ♦

Quare pro parte ipsius Erici Regis nobis fuit humiliter supplicatum ut super hiis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur / nos igitur ex certis rationabilibus causis ad hoc animum nostrum moventibus / ipsas commissas causas quarum statum presentibus haberi volumus pro sufficienter expresso / ad nos advocamus / ac litem que ex huiusmodi commissione coram eodem cardinali pendere censeretur penitus extinguimus per presentes non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis / ac premissis / ceterisque contrariis quibuscunque ♦

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre advocationis et extinctionis infringere uel ei ausu temerario contraire . siquis autem hoc attemptare presumpserit / indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum ♦

Datum Rome apud sanctos apostolos x kalendas junii pontificatus nostri anno octavo ♦

Oversættelse

Martin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sagens fremtidige erindring.

De bønfaldendes ydmyge ønsker imødekommer og ledsager vi gerne med hensigtsmæssige gunstbevisninger.

For nylig er rigtignok en ansøgning blevet fremvist for os på vegne af vor allerkæreste søn i Kristus, den berømte kong Erik af Danmark. Den indeholder følgende: for et stykke tid siden, efter der var opstået strid imellem kong Erik på den ene side og greverne af Holsten, de ædle mænd brødrene Heinrich, Adolf og Gerhard på den anden om hertugdømmet Slesvig og visse øvrige territorier, besiddelser og slotte, som kongen hævdede var hans, og som førnævnte brødre hævdede var deres i fællesskab, indgik parterne aftale om at udnævne vor allerkæreste søn i Kristus, den berømte Sigismund, romersk konge, til dommer, voldgiftsmand og formidler af venskabeligt forlig. Dette tog nævnte romerske konge gerne på sig og forkyndte en voldgiftsdom angående det førnævnte.

Dog appellerede førnævnte brødre dommen og opnåede, at tilintetgørelsessager angående aftalen om Sigismund som dommer blev overdraget af os til vor elskede søn Antonio, presbyterkardinal i sognet Sta. Susanna, til at påhøres og lukkes med en passende afslutning. Han siges at være nået frem til visse afgørelser imellem parterne. Derfor er der på kong Eriks vegne rettet ydmyg henvendelse til os, for at vi kan værdiges at tage os hensigtsmæssigt af sagen ud fra apostolisk velvillighed.

Således tilbagekalder vi af visse fornuftige årsager, der bevæger vort sind hertil, disse overdragne sager, hvis status vi befaler skal være passende udtrykt med nærværende skrivelse, til os, og vi bringer strid, som kunne menes at versere for kardinalen på grund af kommissoriet, til ophør ved nærværende brev, idet ingen apostoliske konstitutioner eller forordninger, præmisser og øvrige ting skal stå herimod.

For intet menneske overhovedet skal det være tilladt med forvovet dristighed at bryde eller gå imod denne vor tilbagekaldelsesskrivelse og ophævelse. Hvis nogen prøver på dette, skal de vide at have pådraget sig den almægtige Guds og hans apostles, helgenerne Peter og Paulus, vrede.

Givet i Rom ved De hellige Apostle 10. dag før kalendae i juni i vort pontifikats ottende år.