1425. 17. juni. Varberg


Efter at have udgivet falske breve erklærer Jakob Akselsen (Thott) sig selv til at være uden magt til at sælge, pantsætte, bortlåne eller på anden måde afhænde det gods, som er faldet eller kommer til at falde til ham fra hans forældre, uden tilladelse fra Aksel Pedersen (Thott). Jakob Akselsen forbliver uden magt indtil den dag, Aksel Pedersen synes, at det ville være nyttigt at give ham dette brev igen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff see eller høræ helser jæc Jæpp Axellssøn [1] awapn kærligh meth guth ♦

Oc kungør thet allæ meth thettæ mit opnæ breff nærwærendis oc kommæskulendis thet jæc aff beradder hwgh meth goth viliæ oc weners raath fore folskeligh bebreuilsæ som jæc til foren vtgifuet hauer mic til longhførligh skathæ / huilkæ breff som Nisse Jenssøn aff Hammar oc Siwnde Esbernssøn swiklighe j gothæ tro aff mic fingæ ♦

Thet weet guth bætzst oc gothe men æ nar ther worder om taleth / huilkæ breff som luthæ pa min gotz ♦

Thi giør jæc mic her æpter vmæktighen at sæliæ eller fra pantæ eller lænæ eller j nogh and matæ mic min gotz at affhendæ vten meth her Axell Perssøn raath oc viliæ / huilkæ gotz som mic nw til falnæ æræ æpter min father oc forældræ oc swo the mic her æpter til fallæ kunnæ ♦

Oc skal jæc framdelis fra thennæ daghen ey makt hauæ nogher sæmmiæ eller bebreuilsæ atgiø vten meth her Axell Perssøns [2] viliæ oc samthøkkiæ til then dagh honum thøkker nøttikt oc raath varæ mic thettæ for breff j gen atgifuæ ♦

Oc thi binder jæc mic til meth thettæ mit opnæ breff for her Axell Perssøns viliæ oc raath æpter atfølghiæ j allæ matæ ♦

Oc vare thet swo at jæc nogher breff vtgafwæ j nogh handæ matæ pa min gotz som mic æræ til falnæ oc her æpter til fallæ kunnæ th[a sku]læ[3] the breff eller jæc engin makt hafwæ thettæ mit opnæ breff aa moot at staa j nogh handæ matæ vten all hielperæthæ eller nogher gensighelsæ ♦

Till meræ wissæ oc[4] at thettæ skall stadhikt blifuæ j allæ matæ tha hauer jæc hænkt mit jncigle [fo]re[5] thettæ mit opnæ[6] breff ♦

Och bether jæc gothæ men swo som æræ Clauus [7] Nielssøn foghet pa Wordbergh / Beynt Gunnæssøn [8] / Beynt Tho[rstenssøn ] [9] Orm Hakonssøn ther væpnære æræ / Beynt Jonssøn radman j Wordbergh oc Pæther Suenssøn byfoghet j sammæ stath at the vel giøræ oc hengiæ theres jncigle fore thettæ mit opnæ breff til withnisbørdh ♦

Datum Wordbergh anno domini mocdo xx quinto octavam ante festum sancti Johannis baptiste ♦

2. her Axell Perssøns ] understreget m. sort, A. 3. th[a sku]læ] rasur, A. 4. oc] forwaringh el. lign. glemt? A. 5. [fo]re] rasur, A. 6. opnæ] n muligvis rettet fra æ, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.