1425. 14. august. København


Peder (Andersen) Ryning aflægger lensregnskab for Borgholm slot og len på Öland til dronning Filippa.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Anno domini mo cdxxvo vigilia assumcionis beate virginis [...][1] mechtigh herre oc førsthe herra Erik meth guth nathe Danmarks Swerighes Norghes Wendes oc Gothes koning oc hertugh [i Pomeren .. inn]e[n] Køpendhaffn oc ther hoos honom rykens radh aff forde ryke tha war Pedher Ryning ther som Borcholm meth th[e læn ther thil] ligge inne haffuer oc giordhe ther rekinscap aff forde slot oc læn fore høyghboren oc mechtigh førstinne drotningh Philippa effter [thy] som forde myn nathighe herre koningin befalit haffdhe nerwerende her Arend Clementssøn dæken i Linkøpung oc Mangnus Gøye ♦

Oc giordhe han tha rekenscap aff thry aar wm vpbyrdh oc wtgifft aff forde læn ♦

Thet forsthe aar aff thet rekinscap gik wppa anno domini etcetera xxii wm sancti Michaelis dagh thid oc endis etcetera xxiii wm sancte Michaelis dagh thiid ♦

Oc thet annit aar gik vpa anno etcetera xxiii wm sancte Michaelis dagh thiid oc endis anno domini etcetera xxiiii wm sancte Michaelis dagh tidh ♦

Thet thridhie aar gik vppa anno etcetera xxiiii om sancte Michaelis dagh tidh oc endis anno etcetera xxv om sancte Michaelis dagh tidh ♦

Tha ær forde Pedher Ryning <s> inthech aff wyss renthe innen thet første aff thesse forne thry aar vim iiic xxii swensche marc oc iiii penninge

Oc vpbar forde Pedher Ryning i thetta forde aar xcix[2] swensche marc oc i øre[3] oc aff sakøren

Tha ær summen aff alt[4] forde Pedher Ryning s intech aff Borcholms læn i thette ene forscrefne aar vim iiiic xxi swensche marc i øre iiii penninge bodhe aff wyss renthe oc aff sakøren

Amot thenna forne inthech som forde Pedher Ryning vpba i thetta forde aar tha løper hans wtgift innen thetta samme aar effther thy som hans rekenscap ther om wtwiser wæl ens weth hans vpbyrdh oc ther meth ær thet slet ♦

Oc thet finnes vthermere innen rekinscap boghin innen hwilke made thet ær vtgiuit ♦

Item thet andre[5] aff thesse forne thry aar som Pedher Ryning giorthe rekinscap aff som gik wppa anno etcetera xxiiio om sancti Michaelis dagh tidh oc endis anno etcetera xxiiii om sancte Michaelis dagh tidh tha løp summen aff forde Pedher Ryning s inthech aff wyss renthe innen thet aar vim[6] iiic xviii swensche marc i ore iiii penninge

Ther thil løper sakøren i thette forde aar vppa xciiii swensche marc i øre oc i hwit penning

Tha er summen aff all forde Pedher Ryning s inthech aff Borcholms læn i thetta ar bodhe aff wiss renthe oc sakøren vm[7] iiiicxii swensche marc oc iiɉ øre

Amot thenne forne vpbyrdh som forde Pedher Ryning vpbar i thetta forde aar tha løper hans vthgifft effther thy som hans rekinscap ther om wtwisser oc wæl fynnes vti rekenscap boghin vpa vimcxɉ swensche marc oc i ore

Oc tha løper forde Pedher Ryni<n>g s vtgift innen thette forne aar xlviii swensche marc oc iiɉ øre hoghre en hans inthech ♦

Och thet haffuer han lath myn herra thil godhe meth thet at han haffuer vpburith malt oc møl aff bønderne oc solde thet dyrere æn han thet inthoch ♦

Thy reknis thet myn herra her enkte thil affslagh eller ythermere scadhe innen houit summen ♦

Item thet thridhie aff thesse forne thry aar som Pedher Ryning giordhe rekinscap aff som gik vppa anno etcetera xxiiii vm sancte Michaelis dagh thiidh oc endis anno etcetera xxv om sancte Michaelis dagh thiidh ther[8] ær thil nw wm sancte Michaelis dagh thidh nw[9] næst komber ♦

Tha løp summen aff forde Pedher Ryning <s> inthech aff wis renthe innen thet aar[10] vim iiicxxꝟ swensche marc oc i øre oc iiii penninge ♦

Amot thenne forne inthech som forne Pedher Ryning vpbar i thette forne aar tha løper hans wthgifft innen thet samme aar effther thy som hans rekinscap ther wm wtwiser vpa vɉm cxxx swensche marc oc iiɉ øre oc i gutnisch ♦

Oc thet finnes sammelet vthermere innen rekinscap boghin som ther wm screuen ær i hwilke madhe thet ær wtgiuit oc inkommet i fathebwret ♦

Ther wm bleff forne Pedher Ryning myn nathich herra schuldigh aff thettæ nesthe forne ar[11] effter thy som forscreffuit star viɉc xliiii swensche marc oc iiɉ øre

Oc i thette samme threthie aar star han igen meth all saghøre oc giordhe tha engen rethe aff saghøren ♦

Thil witherlicheet oc[12] aminnelsse wm thetta forne rekinscap gøres nw thelighe two screffther ordh fran ordh alt ens ludhendhe ♦

En there scheres[13] oc merkes wt aff then annen[A] then ene aff them[14] bliffuer i myns herres fathebwr oc then andre fangher Pedher Ryning meth sich ♦

Aar dagh oc stædh som forescreffuit star ♦

1. [...]] Ca. en 1/5 linje teksttab, A. 2. xcix] Fejl for xcix. 3. øre] Herefter slettet oc iiii penninge badhe aff wiss renthe, A. 4. alt] Herefter slettet fordhe, A. 5. andre] Herefter slettet aar, A. 6. vim] Eller xim, A. 7. vm] Fejl for vim. 8. ther] Fejl for thet. 9. nw] Tilføjet over linjen, A. 10. aar] Herefter muligvis glemt vppa. 11. ar] Tilføjet over linjen, A. 12. oc] Herefter slettet aminse, A. 13. scheres] e[1] ligner et o, A. 14. aff them] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.