1425. [23. eller 24. august].


Peder (Nielsen) Hase skænker Søndergård i Vester Lyby til Lyby præstebord som sjælegave for sig selv, sin hustru, sine børn, sine forældre og forfædre.

Tekst efter Dipl. Viberg. l.c.

Tekst

Alle mend thette breff sier eller oc høre lesse, helszer jeg Peder Haesse væbenner oc kundgiør thet, att thet er myn ydderste vilie, att ieg giffuer for myn seell oc for myn fader oc for myn moder oc for myn hostrue oc børenn oc myne foreldres seelle en gaard, liger y Vester Lybye, kallis Søndergaardt, then giffuer ieg med agger oc eng oc med alle syn tillegilse, inthet vndentagen, till prestbord y Lybye oc till att vere prestens frije sedegaard, oc presten, ehuo som kircken haffuer, hand skall haffue meg y sine bønner oc sige en messe for meg y huer vgge oc <for> myne foreldre. ♦

Vill presten ey haffue gaarden, som før er sagd, oc giøre thieniste, tha skall Lybye kircke haffue then gaardt, saa lenge att nogen prest kommer, thet forne guotz haffue vill. ♦

En oc saa thiit som noger prest er till, som gotzit vill haffue, tha skall kircken ey beuare seg med guotzit, eller oc noger mandt vden presten. ♦

Till mere beuisning oc stadfestelse haffuer ieg hengit mitt jndzegell for thette breff med andre gode mendt, saa som ere her Tijdrick , myn sogne prest er y Tundring, her Peder , prest er y Lybye, oc Aue Tygissen aff Balling. ♦

Giffuit paa sancti Bartolomei dag anno domini mcdxx quinto. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.