1425. 5. september. Slagelse


Palle Jensen (Munk), væbner, giver sin kusines mand, Jørgen (Mikkelsen) Rud af Skjoldenæs, ridder, fuldmagt til på en række nærmere betingelser at indløse alt det gods, som tilhørte marsk hr. Palle (Jensen (Munk)) i Jylland og på Fyn.

Efterfølgende skal der skiftes mellem Palle Jensen og Jørgen Rud efter en række nærmere betingelser.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre helser iech Palne Iensøn aff vapn ewinnelige met gud ♦

Oc kundgiør at iech haffuer giffuet thenne breffuiser her Iørgen Rud aff Skioldenes ridder som myn faders systersdotter nw tiil husfruæ haffuer fuld mact indatløse[1] oc indatdelæ alle the gotz som her marsk Palne tiilhørde oc bekymrethe ære i Iudland oc i Fyn ♦ i swodan mode at huad han indløser eller indeler aff tesse forne gotz ther skal iech betale two dele aff eller saa megith som megh aff rette bør før end[2] noget skal beuare megh met the gotz som han indløser ♦

Oc huess han forthærer ther offuer thet mugeligh thæringh er ther skal iech tha giøre saa megit om som two mynæ venner oc two hans venner ticker ath mugeligt er ♦

Oc skulle wij eller wore arffuinge møde pa en venligh skifftæ i Roskilde sancti Michels dagh nw kommer offuer tw aar oc haffue alle wore breff oc beuisninge meth som ther wppa røre och wore venner meth wppa bode sider som oss[3] fuldmectige schulle wære at giøre en ende oss emellom om thette skiffte ♦

Item innen then tiid schal iech indløse oc indfrii huess myn fader vdseth haffuer aff thette gotz thet meste iech kan ♦

Oc huess iech icke indfrii kan innen thenne forne tiid aff thette gotz thet schall iech anname i mith skifftæ nar wij skiffte schulle ♦

Oc er ther meer wdseth end i myn del komme kan ther skal iech oc giøre hanum saa megith om som two mynæ venner oc two hans venner ticker ♦

Oc schal iech ey innen thenne tiid affhende eller forsette noget aff thette forne gotz vthen forde her Iørgen s viliæ eller samticke ♦

Alle tesse tings tiil vidnesbird haffuer iech mith intzeglæ ladet tricke meth hetherlige mentz saasom er biscop Iens aff Roskilde biscop Cristiern s aff Ribe oc Peder Taa s pa ryggen for thette breff ♦

Datum Slaulosie anno domini mcdxxquinto feria quarta ante festum nativitatis Marie virginis gloriose ♦

1. indatløse] ind muligvis rettet fra wd, A. 2. end] Herefter vel glemt iech. 3. oss] Vist en fejl og bør slettes; jf. senere en ende oss emellom.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.