1425. 8. september.


Klaus Venstermand i Sørup og hans hustru Ingeborg skøder gods i Ordrup i Volborg herred til hr. Anders Jakobsen (Lunge). Ingeborg havde arvet godset efter fru Elene Pallesdatter, Jakob Jensens hustru. Hvis Benedikte, hr. Jens Olufsens datter, har nogen rettighed i det gods, skal dette skøde ikke komme hende til skade. Hvis der står noget ude i pant, eller hvis noget af godset er omstridt, skal Anders Jakobsen selv indløse og inddrive det igen.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se æller hore lese helser jæch Klawes Winsterman [1] i Søthørp kierlich meth gudh ♦

Thet skal alle men witherlict were nerwærende oc kommeskullende at jæch skøther oc stadfester thet skøthæ som jæch oc myn hosfrow Jngeborch førre haue skodh en wælboren man her Anders Jeipsøn alle wore gotz oc rætighet i Ordrop[2] i Siæland liggendes[A] oc i the gotz som ther til ligge oc i thet breff stander som thet førre ær hanem skødh mether oc mølne rørende oc vrørende wath oc tyrwt enkte vnden taget ♦

Hwilket gotz myn hosfrow[3] erfde efter frow Elne Palnesdotter Jep Jenson s hosfrow[4] wor ♦

Oc skal han haue fwld makt thette forscreffne skøthæ at skikke efter sin wilie ♦

Item wore thet so at Bendicte [5] her Jens Olefsøn s[6] dotter nogen rætighet hauer i thet gotz tha skal thette skøthæ enkte komme henne til skathæ ♦

Oc tilbinder jæch mech oc myne arwinge at hemle oc til sto then forde her Anders oc hans arwinge thesse forscreffne gotz oc mølne for hwer mantz til tal som ther po kwnne tale meth rætæ efter lantzlow ♦

Oc kennes jæch mech fwlt at haue op boret ther fore ♦

Item stor ther noget vthæ til pant æller i dele thet skal han selff in lose oc in dele igen ♦

Til thes mere wisse oc widnesbyrdh ær mit jnsile henk for thettæ breff meth flere gothæ mentz jnsile som ær her Jeip Lwnge Owe Lwnge Jes[7] Jeipsøn aff Tilitze[8] Albrecht Nielsøn oc Anders Asmendsøn ♦

Gyuet oc screuet efter gutz byrdh thusend ar fyre hwndret ar oc tyuwe ar po thet femte ar wor frowe daw nativitatis[9]

1. Klawes Winsterman ] Klawes Winste understreget m. sort blæk, A. 2. Ordrop] Understreget m. sort blæk, A. 3. hosfrow] row, her begynder understregning m. sort blæk, A. 4. hosfrow] Her slutter understregning m. sort blæk, A. 5. Bendicte ] Her begynder understegning m. sort blæk, A. 6. Jens Olefsøn s] Olef, her slutter understregning m. sort blæk, A. 8. Tilitze] Her slutter understregning m. sort blæk, A. 9. nativitatis] Under plicaen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.