1425. 14. september. Moesgård


Skifte mellem Palle Jensen (Munk), væbner, og hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud af Skjoldenæs angående gods på Fyn i Båg herred (Akkerup, Gummerup, Høed, Højsgård, Hårby, Strandby, Strærup), Lunde herred (Gyrup), Sallinge herred (Håstrup, Østrupgård, Vantinge) og Vindinge herred (Rosilde, Sulkendrup, Attorp[!]).

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ leses helse wy Jørien Rwt aff[1] Schioldenæs riddere oc Palne Jenssøn awapn ewynnelighe meth wor herre

Oc kungøre at thet gotz j Fyn ær swo schifft j mellom oss effter wore samfrenders rath som ther ouer wore som her effter screuet star ♦

Fførst at jech Jørien Rwt schall haue j myn dell pa myn husfrwes[2] Jngeborg es her Awe Hase s dotters weghne[3] / ♦

Fførst j Roselde ♦ Roselde garth som Pær Hinrikssøn vdi boothe oc giuer x ørtugher korn ♦ item een garth ther samme stætz som Mattis Kragh vdi boor oc giuer een halff ørtugh korn ♦ oc een garth ther samme steths som Nis Smeth vdi boor oc giuer ij pund korn ♦ item een garth ther samme stætz som Nis Brwn vdi boor oc giuer ij pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Lang vdi boor oc giuer j ørtugh korn ♦ item j garth ther samme steths oc giuer iiij pund korn som Mattis Ienssøn vdi boor ♦

Item j Solkendorp ♦ fførst Solkendorpe mølle som giuer viii pund korn ♦ item j Solkendorp een garth som Jep Brwn vdi boor oc giuer thry pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Nis Hinrikssøn vdi boor oc giuer een scheppe smør ♦ item een garth ther samme stetz som Knwt Nielssøn vdi boor oc giuer een scheppe smør / ♦

Och jech Palne Jenssøn schal[4] haue j myn dell ♦ fførst j Wantinge een garth som Esbern Qwethere vdi boor oc giuer een ørtugh byugh ♦ item een garth ther samme stetz som Jes Dung vdi boor oc giuer eet pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Anders Ghas vdi boor giuer fæm ørtugher korn ♦ item een garth ther samme stetz som Jes Food[5] vdi boor giuer eet pund korn / ♦

Item Østorpe garth giuer eet pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Cristern Petherssøn vdi boor oc giuer tw pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Gregorius vdi boor oc giuer tw pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Jes Thomessøn vdi boor oc giuer een øre korn ♦ item een garth ther samme stetz som Jes Ghaas vdi boor oc giuer een halff øre korn ♦ item een garth ther samme stetz som Cristern Nielssøn vdi boor oc giuer eet pund korn ♦ item two øthe garthe ther samme stetz schylde boothe ɉ øre korn ♦ item een garth ther samme stetz som Tyghe Krølssøn[6] vdi boor oc giuer tw pund korn ♦

Item een garth j Hostorp som Anne vdi boor oc giuer een ørtugh korn ♦ item een garth th[er] samme stetz som Sweb vdi boor oc giuer tw pund korn ♦

Item j Solkendorp een garth som Hans Clawessøn vdi boor oc giuer[7] halff fæmte pund korn ♦

Item j Gummendorp een garth som Anders Tuessøn vdi boor oc giuer three schilling grot ♦

Item j Aarby een garth som Anders Nielssøn vdi boor scal giffue een scheppe smør ♦

Item j Strandby een garth som Vnger Biergh vdi boor scall giffue een scheppe smør ♦ item een garth j Strandby som Swen Nielssøn vdi boor oc giuer ij pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Jes Beyere vdi boor oc giuer j ørtugh korn ♦ item een garth ther samme stetz som Nis Jenssøn vdi boor oc giuer eet pund korn ♦ item een garth heder Ryngs feste ther samme stetz giuer j ørtugh korn ♦ item een garth ther samme stetz som Elseff Ølkone vdi boor oc giuer j ørtugh korn ♦ item Høgs garth som Lasse Sommer vdi boor giuer fæm ørtugher korn ♦

Item j Lundeherret een garth j Gythorp giuer vij ørtugher korn ♦

Item een garth j Stræthorp som Mattis vdi boor oc giuer thry pund korn ♦

Item j Høtwith een garth som Lasse Storm vdi boor giuer fæm ørtugher korn ♦

Item Anders Nielssøn j Attorp giuer tw pund korn aff een garth ♦

Item een øthe myllesteth with Høgs garth giuer een øre korn ♦

Item een garth j Strandby som Mawens Jeipssøn vdi boor oc giuer ij solidos grossorum ♦

Item een garth j Ackendorp giuer iiij solidos grossorum ♦ thesse vj solidi grossorum schule stande for ij pund korn ♦

Item j Harby een garth som Jes Smeth vdi boor oc giuer thre schilling grot for eet pund korn ♦ item een garth ther samme stetz som Jes Anderssøn vdi boor giuer vij schillinge ængilsche ♦ item een garth j Hareby som Jep Mall vdi boor oc giuer two lubische march the schule boothe stande for ij pund korn ♦

Item een garth j Strandby som Hornbo vdi boor scall giffue iij solidos grossorum ♦

Her meth tilbinde wy oss boothe vm thet swo schethe at noger wore noget affginge meth lantzlaw aff thette forne gotz at then anner scal wetherlegge hanom swo meget gotz igen som hanom witherbør / ♦

Till hwes things witnesbyrth oc mere forwaring haue wy boothe ladit henge wore jncigle for thette breff oc haue bethet hetherlighe men oc welbyrthighe sosom ær hetherlich father meth guth biscop Jens j Roskilde Hermen van Ørtzen Wilhelm Rwt [8] oc Clawes Hinrikssøn henge theres jncigle meth wore for thette breff ♦

Datum Mosegarth anno domini mcdxx quinto die exaltacionis sancte crucis ♦

1. Jørien Rwt aff] Understreget, A. 2. husfrwes] Her begynder understregning, A. 3. weghne] weg, her slutter understregning, A. 4. Palne Jenssøn schal] Understreget, A. 7. giuer] Herefter sletter halff, A. 8. Wilhelm Rwt ] Understreget, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.