1425. 15. september. Odense


Hagen Kristiansen (Frille) giver sin broder Klaus Kristiansen (Frille) fuldmagt til at skifte med sine søskende gård og gods, som er tilfaldet dem efter deres forældre.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thette breff se[1] eller høre læses helser je[ch Haghen Cristier]nssøn ewinnelighe meth guth ♦

Oc kungør at jech hawer giffuet myn kere brother her Claues Cristiernssøn fol macht aff myn[ne weyne at schy]ffte meth mynne syschene gard oc gotz som oss till fallen ær effter father oc mother oc giffue aff kall pa thinge som s[...] ♦

Oc hwat forde myn brother gør her wdj pa myne weyne thet holder jech fast oc stadicht oc befaler jech oc læær [...] her Claues som iech førre hawer befalet oc lent all then dell mich kan tilkomme aff forde fetherne och m[øtherne ... be]holde s[amme jo]rd[2] oc huss meth wden alt reghenschap swo lenge jech eller myne arwinnge kalle thette breff i ge[en ...] ♦

[en ... henger iech my]t jncigle for thette breff meth thesse gothe menz jncigle som ære Otte Skynkell aff Rudgor[dh ... Cristi]ern Thomessøn oc Lydiche Hardlofsøn

Datum Ottonie anno domini mcdxxv octava nativitatis beate Marie virginis ♦

1. se] sse, Aa. 2. s[amme jo]rd] eller s[amme ga]rd, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.