1425. 4. oktober.


Hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne) til Restrup udlægger til evig tid ti ørtug korn i Gjerlev herred og Onsild herred og tillige al sin andel og ret i Brabrand til Lave Jensen (Brok) til Clausholm for den indtægt, han har haft af gods tilhørende dennes hustru fru Pernille (Mogensdatter (Munk med bjælke)).

Tekst efter reg.

Tekst

k. Først ith breff att her Hennrick Knudsøn till Restrup haffuer wdlagtt Lage Jennsøn till Claxholm till euig tid x ortig kornn i Gierløffherritt oc y Otennseldherritt oc all hanns deell oc rettighed som hannd haffuer y Brabrannd for denn opbyrssell hand opbaar aff frwe Pernilles Lage Jennsøns husfrugis gods / ♦

Datum sancti Francisci dag / mcdxxv / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.