1425. 26. november. Korsør


Kong Erik 7. af Pommern giver borgerne i Korsør samme stadsret og privilegier som borgerne i Roskilde og Kalundborg. Han tillader dem at have græsning m.m. i Klarskov og Halskov samt på Sprogø og tilstår dem en række andre rettigheder samt tager dem under sin beskyttelse.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Eric meth guthz nathe Danmarks Swerrighis / Norghes / Wendes och Godes koning / och hertugh j Pomeren / gøre widerlicht alle the[1] thette breff see æller høre at wy for[2] wor serdeles nathe / giue och vnne[3] wore elskelighe[4] bymæn i Korssør som ther alle rethe bygge och boo och the[5] her efter æn[6] boende worthe swa dane preuilegie / friihet / bysræt / och nathe som her efter følgher ♦

Først benathe wy them och vnnæ swa dan sthathz ræt / bylogh preuilegie / och friihet / som wore burghere och bymæn j Roskille och j Calunburgh haue / och nyde ♦

Item tel eldebrand och fægang / och bys fortaa / vnne wy them thet rwm som heder Klaskow[7] fra kyrkegorthen och in[8] tel Steengordhs leth[9] j then syndre strand ♦

Item at lade theres heste och swa dant[10] sma fæ[11] gaa vpa Sprowe swo som andre wore foghedes heste och fæ swa och at the mwæ lade there heste fæ och kalwæ ga vpa Halseskow[12] vndentaghet / at the jkæ hugge skowen æller trææn nether / och wele the lade theres swiin ther vp[13] / thet vnne wy och thogh swa at giue ther olden giald aff som andre ♦

Fremdeles vnne wy them aff wor[14] serdeles nathe / och kierlighet røør[15] thagh vpa Halseskow[16] efter thy[17] som the behøue tel there hwss och bygningh j then forde by Korssør ♦

Item at the torff och market[18] haue som andre køpstæther / och ther scal almwæn aff Thornburghs soghn / Wemerleff[19] sokn / och Hymmershøye[20] sokn[21] tel køpstheth och torgh søke / och ikæ anderstaths och thet biwthe wy almwæn aff thesse forde thre soknæ swo at gøre och holde ♦

Item at the mughe fare och wandre och køpsla j wore righe och land meth swa dan friihet som wore burghere j Roskilde och j Calunburgh gøre

Item vnne wy at hwo[22] som tel them infare wel at bygge och bo meth them æller och ellers at the fare ther[23] in och vt frij och vhindrethe aff[24] wore foghede / och embitzmæn / och aff hwer man the som sigh skellighe / och ærlighe berghe wele och sigh meth ære forsware wele och kwnne ♦

Item vpa thet at byæn ma thes[25] bethre bygges / och bethres[26] tha vnne wy och giue alle[27] the som ther bygge och boo alle rethe och the her efter ther boende worthe frij for skat och swa dan thunge som them aff wore / och wore efterkommeres foghede / och embitzmen / tel matte legges tel ewich tiidh vden thet ware swa at nogher man vtlensk æller jnlenskh twedracht æller vmagh[28] inførthe[29] giorthe[30] / ellers vp stothe j wore land æller[31] rike / oss æy nærwærende / at the ther wore foghede och embithzmæn fullelighe[32] tel følghe at hielpe thet at styre / och aff at wende meth troscap efter thy thet tha behoff gørs / ♦

Her[33] meth taghe wy them och vntfa meth there folk och gothz och hion vtj wor koninglich freth wern och beskermning[34] nathelighe[35] at fordethinge[36] beskerme och forsware tel rætte / och forbiwthe wy[37] alle mæn her amod[38] at gøre vnder wor koninglike heffnd och wrethe vden thet swa kwnne ske thet wy eller wore efterkommere konninge æller herre[39] j Danmark noghet serdelis aff them haue wilde / och anseende worthe[40] for swo dan nytighet skyld ther[41] oss och righet macht vpa laghe at the ther tha wellighe tel ware efter thet[42] oss tha behoff gørs them tel at sighe[43]

Item hwat[44] ther faller for brøde æller[45] aff brøde penninge at the ther bethre there by meth ♦

Item[46] burghemestere och byfoghet at[47] the them welghe aff sigh selffue / och presentere them swo[48] och sende tel oss och wore efterkommere / them at stathfeste om oss them thycker ther[49] nytte / och felde tel wære[50]

Alle thesse forde artikele preuilegiæ friihet och nathe och hwert[51] there serdelis wit sigh / vnne wy och stadhfeste wore bymæn j Korssør at haue / brughe och nyde j alle made som her forescreffuet staar ♦

Och thes tel mere widerlichet och stadhfestelse haue wy wor secret[52] widerlikæ[53] befalet och butheth at henges for thette breff ♦

Datum in castro nostro Korssør anno Domini[54] millesimo quadri<n>gentesimo[55] vicesimo[56] crastino beate Katherine virginis gloriose[57]

1. the] them, Ab. 2. for] aff, Ab, Ac. 3. giue och vnne] vnne och giffue, Ab, Ac. 4. elskelighe] l[1] tilføjet over linjen, Aa. 5. the] der, Ac. 6. æn] der vdi, Ac. 8. in] Mangler, Ab. 9. leth] lidh, Ab. 10. swa dant] anden, Ac. 11. fæ] och halffue tilføjet; h i halffue muligvis fejl for k, dvs. fæ och kalffue, Ac. 13. vp] paa, Ac. 14. wor] Mangler, Ac. 15. røør] Med senere hånd er ovenpå ordet skrevet Rør, Aa. 17. thy] Mangler, Ac. 18. market] marchnedt, Ab. 22. at hwo] och dem, Ac. 23. ther] Mangler, Ac. 24. aff] och, Ac. 25. ma thes] maatthe, Ab. 26. bethres] forbedris, Ac. 27. alle] Mangler, Ac. 28. vmagh] trætthe, Ab; vænighet, Ac. 29. inførthe] i sehr, Ac. 30. giorthe] Herefter eller, Ab, Ac. 31. æller] och, Ab, Ac. 32. fullelighe] friwillige, Ac. 33. Her] ther, Ab, Ac. 34. beskermning] beskermelse, Ab, Ac. 35. nathelighe] besynderlike, Ab. 36. fordethinge] fordeythinghe, Ab; fordagtinge, Ac. 37. wy] Mangler, Ab. 38. amod] omodh, Ab. 39. herre] herrer, Ab, Ac; her tilføjet, Ac. 40. worthe] them tha, Ab. 41. ther] thienne, Ac. 42. efter thet] efftherthy, Ab, Ac. 43. sighe] lighe, Ab. 44. hwat] hues, Ab. 45. for brøde æller] Mangler, Ab. 46. Item] Utydeligt, derefter rasur, AaItem, Absaa, Ac. 47. at] och, Ac. 48. och presentere them swo] forbettre. Item wi, Ac. 49. ther] derrisz, Ac. 50. felde tel wære] och sielffuer thill bedste, Ac; wære] wore, Ab. 51. hwert] huadt, Ac. 52. wor secret] secretet, Ac. 53. widerlikæ] sønderlig, Ac. 54. Domini] die, Ac. 55. quadri<n>gentesimo] quadrigentesimo, Aaquadragesimo, Ac. 56. vicesimo] millesimo ... quadri<n>gentesimo, Aa = m. cd xx qvinto, Ab. 57. crastino beate Katherine virginis gloriose] Mangler, Ac; gloriose] Mangler, Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.