1425. 13. december.


Verner Byttow, bymand i København, pantsætter for fem mark lødigt sølv to boder i Toldbodstræde i Dragør til Jens Andersen kaldet Langebonde, bymand i København. I gangbar mønt i Lübeck og Wismar skal en lødig mark regnes som fem skilling grot à ni skilling lybsk.

Indtægterne fra boderne skal ikke modregnes i hovedstolen. Når Verner Byttow eller hans arvinger vil indløse pantet, skal det bekendtgøres på Københavns byting den sidste tingdag inden påske, og indløsningen skal ske den efterfølgende sankthans.

Opfører Jens Andersen Langebonde eller hans arvinger nybygninger på grunden, skal disse vurderes af fire selvvalgte opmænd fra hver side, og værdien refunderes i gangbar mønt på Sjælland.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se æller høre læsæ helsær jæc Wærnær Byttowe byman j Køpendhafn ewinnelige meth gudh ♦

Oc wil jæc kungøre allerwærendes oc kommendes at jæc vether kænner mik gælth schyldugh atware en beskedhen man Jenis Anderssøn callet Langebonde byman i Køpendhafn fæm lødhmark sølffs / fæm skeling grot j hwar lødh mark ni skeling lubiske i huar skeling grot so danæ peninge som j Lubike oc j Wismer æræ geuæ oc gænge / for huilkæ peninge jæc pant sædher thæn forde Jenis Anderssøn to mynæ bodher oc all myn rætigheth som jæc hauer j then grwnd som the forde bodher sta vppa pa Draghør synnen vidh Talbodhe strædit liggendes hoss then strandbodh som jæc sæluer jbor om høsten pa Draghør / medh so dant schæl at then forde Jenis Anderssøn æller hans arwinge schal hauæ fall macth aff atskikke och j ath skikke oc j leyghe at late / frwct / oc landgilde vp atbære hwart ar aff the forde bodher oc grwndh so længe the forde bodher meth then forde grwnd loghlige igen løsis aff hanum forde Jenis Anderssøn æller hans arwinge oc swo vel thet ar the igen løsis sam allæ andræ ar til faren / oc æncte schal aff slas j howed peninge fæm lødh mark / oc løsninge daghen schal hwart ar sancte Johannis dagh ware missommer

Item huilke ar the forde bodher meth then forde grwnd schulæ igen løsis aff then forde Jenis Anderssøn æller hans arwinge ywer mik æller mynæ arwinge tha schal thet myndelige kungøres næstæ thing dagh fare poskæ dagh pa Køpendhafn bything / oc løsninge daghen schal hwart ar ther næst æffter ware sancte Johannis dagh missomer oc ængen annen ♦

Item hwat then forde Jenis Anderssøn æller hans arwinge bygghe late pa then forde grwnd som the bodher nw sta vppa thet schal wrdhis æffter firæ wore venis sighelde pa hwar sidhæ taghe schulendes / oc schal til thakkæ betalis then tidh the fæm forde lødh mark betales j so danæ peninge som tha ære geuæ oc gænge i Siæland ♦

Item tilbinder jæc mik oc myne arwinge then forde Jenis Anderssøn oc hans arwinge the forde to bodher meth all then ræthighet ther jæc hauer j there grwnd the forde to bodher æræ byghde pa / fri / hemlæ / oc til at sta / for huars mans til tal æller hinder meth landz logh / som andræ bymæns bodher oc grwnd som bo j Køpendhafn oc bodher hauæ j[1] Draghør / ♦

Til en større bewisning allæ forne stycke tha hauer jæc hænct mit jncile meth godhæ mæns jncile for thettæ breff / swo som ær Niels Jude fiærthings man j Køpendhafn / Sone Baghere / Jenis Bossøn / oc Pether Petherssøn bymæn then sammæ stædh ♦

Thettæ ær gewit vnder wor herres føthelse me(!) cdo thiwæ ar pa thet fæmtæ sancte Lucie dagh en heliæ jumffrw war ♦

1. j] Tilføjet efterfølgende, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.