1425. 21. december.


Væbneren Johan (Gerhardsen) Skelle erklærer, at det gods i Høm i Seem sogn, som hans oldemoders søster fru Gunner i sin tid gav til Løgum kloster, udelukkende tilhører Løgum kloster. Så længe Johan Skelle lever, skal han have det pågældende gods i sin varetægt, men når han er død, skal han eller hans arvinger ikke længere have nogen rettighed til det pågældende gods. Desuden forbyder Johan Skelle andre at tage det pågældende gods i besiddelse uden abbedens tilladelse efter Johan Skelles død.

Tekst efter SRD l.l.

Tekst

Alle mend thette breff seer eller höre lesse helser ieg Johan Schelle webener, oc kundgiör thett alle mend saa wel nerwerende som komme schuldene, ath thet godtz ther ligger y Höm y Seem sogen, thed fru Gunner myn oldemothers syster gaff til Lyom closter, thet hörer med alle retthe til forneffnde closter.

Oc thet schal ieg haffue y mine wære saa lenge som ieg leffuer, oc sithen först ieg er dödt, schal thet godtz ligge oc höre til forneffnde Lugum closter med alle sine tilligelse inthet wndertaget.

Och forbuder ieg wnder bannd noger mand ath[1] beware seg med forsagde godtz, sythen ieg er död, wden abbethens wylie, helst fordy ieg kiendis meg alle myne arffuinge ingen rettighedt ath[2] haffue y forneffnde godtz lenger end ieg leffuer.

In cujus rei testimonium sigillum meuem vna cum sigillis honorabilium et discretorum virorum, videlicet dominorum Andree Brock , et Andree Falster canonicorum Ripensium, nec non Joseph Johannis proconsulis et Lydechyni Hartleffen consulis ibidem, presentibus est appensum.

Datum anno domini MCDXXV, in die Sancti Thomæ.

1. ath] ad, SRD l.l. 2. ath] ad, SRD l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.