1425.


Jens og Lars Salmundsen erklærer, at de ikke har nogen lod eller del i Falling eller øvrigt gods i Falling sogn, som de tidligere har afhændet til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett gammeltt pergamentz breff, att Jens Salmanssønd och Lauffris Salmandssønd kiende thennom ingend lod eller dell att haffue i Falling eller Falling sogend, som the haffde affhendt thill bischob Vlrich , ♦

Anno 1425. ♦

b):

Et gammell pergamendtz breff at Jens Salmandsen och Las Salmandsen kiendes dennom ingen loed at haffue i Fallinghmarck, ♦

1425 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.