1425..


Anders Jakobsen (Gøye? Lunge?) overdrager Anders Jensen alt sit gods samt adkomstbreve og rettigheder på Fyn samt Bramstrup og Bramstrup mølle, som han har i pant af Erik Andersen.

Tekst efter Adel. Brevkister.

Tekst

Ett Anders Jepszens breff, thett hand skøder och oplader welboren mandt Anders Jenszen ald sit godtz, breffue och rettighed, hand haffuer y Fyen, och thet godtz, som hand y pant haffuer aff Erick Anderszen , som er Brangstruppe och Brangstruppe mølle etc. ♦

(1425.) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.