1426. 7. januar. Århus


Bispeofficialen i Århus tildømmer domkapitlet sammesteds den halve gård i byen, som Mikael Rubo havde testamenteret det.

Tekst efter Aa

Tekst

<O>mnibus[1] presens scriptum cernentibus officialis domini episcopi Arusiensis generalis salutem in domino ♦

Comparentibus siquidem coram nobis venerabili capitulo Arusiensi ex una et quodam Johanne Ausøn cive ibidem part<e> [2] ex altera ex certis depositionibus fidedignorum testium videlicet Michaelis Nicolai presbiteri in Hødhen Ripensis dyocesis prope Wedhel Petri Køpman Therkilli Skredder in Arusia Johannis Petri in Faddistorp Petri Skiæner in Skioldeleff et Petri Nicolai in Brabrand per ipsum capitulum productorum et per nos examinatorum ac secundum processum judicii admissorum concorditerque juramentis prestitis testantium evidenter comperimus et notabilibus adminiculis[a] intelleximus quandam dimidiam curiam cum fundo et pertinentiis suis omnibus mobilibus et immobilibus Arusie in parochia sancti Olavi sitam et predicto capitulo in testamento cujusdam Michaelis Rubo pro anniversario suo in ecclesia sancti Clementis per canonicos annue tenendo legatam fuisse et donatam parte tamen adversa quandam coloratam emptionem pretendente nullum in dicta curia nisi capitulum invenimus jus habere ♦

Quare nos pro tribunali sedentes eidem venerabili Arusiensi capitulo dictam dimidiam curiam cum fundo et pertinentiis suis omnibus mobilibus et immobilibus quam dictus Michael Rubo in extremis positus sic ut premittitur legavit et contulit habito ad hoc maturo et deliberato bonorum consilio sententialiter adjudicamus et adjudicatam declaramus per presentes inhibentes sub pena excommunicationis ne quis de supradicta curia et suis pertinentiis ut premittitur se aliquatenus intromittat ♦

Datum Arusie anno domini mcdxxvi crastino epyphanie domini sub sigillo officiatus presentibus appenso ♦

1. <O>mnibus] I Århusbogen er der gjort plads til en udsmykket initial, som imidlertid aldrig er blevet udført. 2. part<e> ] partibus Aa.
a. notabilibus adminiculis] Se de nævnte vidners brev af 1426. 7. januar, Dipl. Dan. 5. rk.

Oversættelse

Generalofficialen for hr. biskoppen af Århus, til alle, der ser dette brev, hilsen i Herren.

Efter at på den ene side det ærværdige domkapitel i Århus, og på den anden side Jens Avesen, borger sammesteds, havde givet møde for os, har vi af sikre vidnesudsagn, aflagt af disse troværdige vidner: Mikael Nielsen, præst i Højen i Ribe stift ved Vejle, Peder Købmand, Terkel Skrædder i Århus, Jens Pedersen i Fajstrup, Peder Skinder i Skjoldelev og Peder Nielsen i Brabrand – ført af domkapitlet, udspurgt af os og tilladt i overensstemmelse med processen ved denne domstol og efter edsaflæggelse i enighed – klart erfaret, og af det bestyrkende dokument indset, at en halv gård med grunden og alle dens tilliggender, løsøre og fast ejendom, beliggende i Århus i Sankt Olufs sogn, blev skænket og givet til førnævnte domkapitel i Mikael Rubos testamente for hans årtid, som årligt skal holdes i Sankt Clemens kirke af kannikkerne, mens modparten derimod foregav, at der var tale om et forklædt køb; vi har fundet, at ingen andre end domkapitlet har ret i nævnte gård.

Vi, der beklæder dommersædet, tilkender derfor, efter gode mænds modne og velovervejede råd herom, ved dom samme ærværdige domkapitel i Århus den nævnte halve gård med grunden og alle dens tilliggender, løsøre og fast ejendom, som nævnte Mikael Rubo på dødslejet, som ovenfor nævnt, har skænket og overdraget; og vi erklærer den ved dette brev tilkendt, idet vi under straf af ekskommunikation forbyder, at nogen på nogen måde befatter sig med ovennævnte gård og dens tilliggender, som ovenfor nævnt.

Givet i Århus i det Herrens år 1426, dagen efter Helligtrekongers dag, under det vedhængte officialssegl.