1426. 2. februar.


Broder Bi, væbner, giver sin hustru Johanne Pedersdatter 200 mark penninge i morgengave. For denne sum penge pantsætter han et antal gårde i Småland og Halland til sin hustru. Såfremt Broder Bi og hans hustru får børn, skal morgengaven være børnenes mødrene og ikke fædrene arv. I det tilfælde de to ikke får nogen børn, skal den, der lever længst, have morgengaven.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breeff høre ælle see helsser jak Brodher Bij aff wapn[e][1] kærlike meth worom herre . ♦ Kennis jak meth thesso mino opna breffwe mik haffwe gifwit . mine elskelike hustru Johanne Pethers dotter . til hedher ok morghengaaffwe . æffter winne ok frænder radhe ok samthykke . tw hundradhe mark penninge j swenst tal . ok swaa dane penninge . ælle mynter som innan Lynkopinx biscopsdøme ær geeft ok gænkt . ♦

Fore huilke penninge jak henne til pant sætter min hofwith gaardh Boolstadh liggindis innan Bolms øø ♦ Item ij gaardhe innen Lidhe ♦ Item een gaardh j Hæmmisløf wnder Hallandh aas liggendes j sindra Halland . som jak j geen løsdde fore iii lødhe mark j gamble huithe penninge . ok een gaardh innan Wirkesnes innen Oodhensryd sokn liggindes j Synderboo . ♦

Hwilke too forde gaardhe jak in l[ø]sde[2] aff herre Thure Steenssøn riddare gudh hans siæl nadhe . som min fadher h[a]fdhe[3] wdh saat . ok Wirkesnes løsdde jak fore iiii tunnar smør . meth swa dan skiæl tha pants[æ]dher[4] jak mine ælskalike hustru forde too gaardhe . ath naar min maagh Høquon Balk . æll[e][5] mine brodherdotter Elin Jonissedotter . [g]iffwe[6] thenne forscrefne mine elskalike hustrw [J]ohanne[7] Pædhers dotter hælften j geen aff thenne forscrefna wærdh ok penninge som jak [g]oth[8] akt haffw[er][9] fore thenne too gaardhe Hæmmis[l]øff[10] ok Wirkes næs tha skal Høquon Balk ælle mine brodherdotter haffwe ok wpbære halff landgille aff the[n]ne[11] too gaardhe ♦

Item ær thet gudz wiliæ ath jak Brodher Bij ok mine ælskalike hustru Joha[n]ne[12] Pedhers dotter faa baarn ok b[ø]rna[13] arfwe sammen . tha skal thenne forscrefna morghengaafue ware barne mødherne . ok ey fædherne .♦ Item wore thet swa ath gudh forbydhe thet wi ath skilliæs wthan barn ok børna arfwe . tha skal haffwe forscrefnæ morghongaffue . som længer æfter annit leffwer . ♦

Til mere wisse ok bæther foruarning . ath thetta forscrefna skal stadhukt bliffue j alle maathe . tha hænger jak Br<o>dher[14] Bij mit insighle meth willia ok witzskap fore thetta breeff . ok bedher jak ærlike mæn ok welborne . som ær Steen Thuresøn hofuizman wppa Pixborgh . Anund Hemmingsøn Arfuidh Suaan wapnare . ok Olaff Jonssøn hæritzhøfdhinge j Synderbo . ath the hænge thørre insighlæ fore thetta breeff til witnisbyrdh meth mit egh[it][15]

Datum anno domini mo cdo xxo vio iii die purificacionis beate Marie virginis gloriose ♦

1. wapn[e]] usikker læsning, A. 2. l[ø]sde] usikker læsning, A. 3. h[a]fdhe] grundet en fold på brevet kan a ikke ses, A. 4. pants[æ]dher] grundet en fold på brevet kan æ ikke ses, A. 5. æll[e]] grundet en fold i brevet, kan de to tegn ikke ses, A. 6. [g]iffwe] usikker læsning, A. 7. [J]ohanne] grundet en fold i brevet, kan tegnet ikke ses, A. 8. [g]oth] grundet en fold i brevet, kan g ikke ses, A. 9. haffw[er]] usikker læsning, A. 10. Hæmmis[l]øff] usikker læsning, A. 11. the[n]ne] usikker læsning, A. 12. Joha[n]ne] usikker læsning, A. 13. b[ø]rna] usikker læsning, A. 14. Br<o>dher] o glemt? A. 15. egh[it]] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.