1426. 21. april. Århus


Den kongelige foged i Århus bevidner sammen med tre rådmænd og to borgere, at Bodil, enke efter Oluf Pedersen, solgte Dueholm Kloster en fjerdedel af en saltkedel på Rønnerne på Læsø

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ læses helse wy Astret Thygessøn koningx faghit i Aarhus Bardy Oluff Tostissøn Nis Jenssøn ther radman ær i sammesteth Pether Thordssøn Nis Nielsøn bwrger i sammesteth ewindeligh meth guth och kwndgiøre wy at aar æffter gutz byrd mcdxxvio then syndagh æffter poskæ som man siwnger jubilate til officium wy nærdes sowe och hørdæ at een beskeden quinnæ Bolde Oluff Petherssøns æffterlewer huilken fordom bode pa Læssee och ther han døde var borger [1] i Arsæ hwes siæll guth hawe solde och aff hænde til sancti Johannis closter som hether Dwholm i Morsæ ligendæ een fiærdingh aff een salt kedell meth all sin behøringh och redæ huilken som po Lessød liggher po Rønnernee i huilken salt kedell som Marin Mords hawer een fiærdingh ok wether kiendher hwn segh wp at hawe boryt pænninghe och fult wærdh for forde fiærdingh aff then salt kedell aff thet forde closter

Item forbiwdher then forde Bolde Oluffs noger hennæs arwingher ellær æffter komme at giøre forde closter nogher hindher pa then forde fiærdingh aff then salt kedell ♦

Screwet i Arws aar oc dagh wndher wore inciglær som fore stoor skrewet

1. borger ] Herefter slettet a, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.