1426. 29. april. København


Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see eller høre leses helser jach Esge Jenssøn man kallær Brok riddere aff Esendorp ewinnelighe meth guth och giør alle widerlight swo wel kommeskudes som narwades at jach wederkenner mich aff ræt wenligt laan skillugh atware thenne brefførere een hederligh man och welbyrdughe herre Pether Axilssøn prouest i Lund thrysinztiwe gamle ængilske nobele gode aff gull oc folwiktughe oc en och halffthrediesinztiwe lødighe mark i lodughe sylff oc i kolniske wikt oc tw lodh ffor hwilke forne nobele oc sylff pantsetter jach hanum alt thet godz som mich oc myn brother Lawe Jenssøn aff Claxholm oc myn syster frw Sile Jepp Basses hosfrw oss til arff fiøld effter wor fadher fadher som ær en kirkeby heder Kerstorp och aatte garde i en by heder Hyllie i Oxieheret i Skane liggendes meth alle the forne godzes tilliggilse agher æng skow fægang oc fiskewatn wot oc thiwrt nær oc fiærne enkte vndantagit ee hwat thet helzst kan nefnes meth swo dant wilkor at forde herre Pether Axilssøn skal hawe thet forde godz i sine wære oc foll makt thet atbrughe ligherwis som sit eghit friit oc vbewordet effter sin wilie oc nytte i atsette oc vdaffatsette oc frukt oc landgilde oc alt thet ther kan affgaa vpatbære til thes thet worder hanum eller hans arwinge lofflighe afløsd aff mich eller myne arge meth swo dant gull oc sylff som fore ær nefnt oc engen andre penninge eller wærd ♦

Item skal løsinge daghen ware hwert aar vpa sancti Martens dagh och engen annen dagh om aret ♦

Item tilbinder jach mich oc myne arge hanum oc hans arge thet forde godz atfrij hemle oc tilstaa for hwers manz tiltall ♦

Wore thet swo saghe at thet forde godz alt eller nogher deel ther aff hanum eller hans arge affgaar for myt hemelse wanskilse skyld tha tilbinder jach mich oc myne arge hanum oc hans arge aldeles gensten vdan all tøfring dele eller rætgang skadeløss atholde ♦

Item wilde han eller hans arge helder hawe therres penninge igen æn godzet tha skal han eller hans arge ware mich eller myne arge ath eet aar til foren ware thet swo at han eller hans arge them tha ekke finge i swo dant gull oc sylff som fore screwit staar tha tilbinder jach mich oc myne arge hanum oc hans arge skadeløss atholde vdan all tøfring eller hiælperede ♦

Alle thesse forne article lower jach meth myne arge vpæ wore gode troo atholde vdan alt archt ♦

Til hwes thinxs witnesbyrth myt incigle ær henkt for thetta myt obne breff meth andre gode oc walborne mænzs incigle som ære Anders Pezs Iwar Prip Jens Palssøn Pether Hwass awapne Anders Lawssøn oc Arend Krwse borghemestere i Købendehafn ♦

Giwet i Købendehafn vnder wors herras aar thusende firehundrade vpa thet sætte til tiwe then mandagh for Philippi oc Jacobi dagh apostle etcetera ♦

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev eller hører det læse, hilser jeg Esge Jensen, som man kalder Brok, af Estrup, ridder, evindelig med Gud og gør alle vitterligt, såvel de kommende som de nulevende, at jeg vedkender mig for et retmæssigt, venligt lån at skylde denne brevviser, en hæderværdig mand og velbyrdig herre, Peder Akselsen, provst i Lund, tresindstyve gamle engelske nobler af godt guld og fuldvægtige, og enoghalvtredsindstyve lødige mark og to lod i lødigt sølv og kølnsk vægt; for dette førnævnte guld og sølv pantsætter jeg ham alt det gods, som tilfaldt mig og min broder, Lave Jensen af Clausholm, og min søster, fru Cecilie, Jakob Basses hustru, som arv efter vor farfar, nemlig en kirkeby, der hedder Kärrstorp, og otte gårde i en by, som hedder Hyllie, beliggende i Oxie herred i Skåne, med alt førnævnte gods' tilliggende: ager, eng, skov, græsning og fiskevand, vådt og tørt, nær og fjern, intet undtaget, hvad det end kan kaldes, på disse vilkår, at førnævnte herre, Peder Akselsen, skal have det førnævnte gods i sin besiddelse og fuldmagt til at bruge det frit og urørt ligesom sit eget, og til efter sin egen vilje og til sin egen nytte at indsætte og udsætte (fæstere), og til at oppebære afkast og landgilde og alt det, der kan ydes, indtil det af mig eller mine arvinger bliver lovligt indløst fra ham eller hans arvinger med det førnævnte guld og sølv og ingen andre penge eller værdi.

Ligeledes skal indløsningsdagen være hvert år på Mortensdag og ingen anden dag på året.

Ligeledes forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre, hjemle og tilstå dette førnævnte gods for tiltale fra enhver.

Skulle det ske, at det førnævnte gods helt eller delvist fravindes ham eller hans arvinger pga. en fejl ved min hjemling, så forpligter jeg mig og mine arvinger til aldeles omgående, uden nogen tøven, søgsmål eller rettergang at holde ham og hans arvinger skadesløse.

Ligeledes såfremt han eller hans arvinger hellere end godset vil have deres penge igen, så skal han eller hans arvinger varsko mig eller mine arvinger et år forud; såfremt han eller hans arvinger da ikke fik dem i det førnævnte guld og sølv, da forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde ham og hans arvinger skadesløse uden nogen tøven eller udflugter.

Alle disse artikler lover jeg samt mine arvinger på vor gode tro at holde uden nogen svig.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende andre gode og velbårne mænd, nemlig Anders Petz, Ivar Prip, Jens Pallesen, Peder Hvas, væbnere, Anders Lavesen og Arild Kruse, borgmestre i København.

Givet i København, i Vor Herres år 1426, mandag før apostlene Filip og Jakobs dag osv.