1426. 21. maj.


Et tingsvidne om, at fru Karen har givet en fjerdedel af den jord, der hører til Hvinningdal, til Balle kirke.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings winde att frue Karinne haffuer giffuet fierdelen aff all then jord ther ligger tiil Hundninghdall[1] tiil Røyballe[2] kircke / ♦

Datum mcdxxvj tridie pins dag : ♦

1. Hundninghdall] dall tilføjet over linjen. 2. Røyballe] i B-reg. læses Røeballe; for præfikset Ryd- se Danmarks Stednavne III s. LI.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.