1426. 22. maj. [Køge]


Bent Nielsen, bymand i Køge, sælger og skøder jord til hr. Niels Jensen, sognepræst i Køge. Jordstykket strækker sig i bredde fra nordsiden af Bent Nielsens egen gård, hvor han selv bor, til Skt. Gertruds boder og jord og i længde fra præstegården til det stræde, der ligger vest for den omhandlede jord. En del af jorden har Bent Nielsen arvet efter sin hustrus far, og en del af jorden har han selv købt. Han erkender at have fået fuld betaling for jordstykket fra Niels Jensen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men som thettæ breff see æller høre læsit helsser jek Beynt Nielssøn byman j Køghe kærlige meth guth ♦

Oc gør jek thet widerlicht fore alle men at jek witherkenner megh meth thettæ myt opnæ breff at hawæ saalt een hethirligh man herræ Niels Jonssøn soghnæpræst jnnæn forne Køghe eet støkke jorth sa meghit som ligger northæn næst fra myn gardh hwikkin jek nw jnnæn boor j Køghe forde oc jn til sancte Gertrudis bothir oc jorth som ther northæn næst op til ligger oc thet ær brethen / oc oppæ længen sa meghil jorth som ligger fra prestægardhen oppa then østræ sithe æller ænde oc jn til thet strædæ som ther ligger wæsten næst op til / ♦

Oc oplader jek forde herræ Nielss Jonssøn then forne jorth meth allæ synæ til høringæ enchte vnden[1] taghit til ewinneligh æyæ / ♦

Aff hwikken jorth een deel ær[2] megh til fallen j ræt arff æffter myn kære husfrughe fathers døth / oc een deel ær megh til fallen j ræt køøp ♦

Oc witherkenner jek megh at hawæ opbarit fult pennynge oc wærdh aff forde herræ Nielss Jonssøn fore then forne jorth æffter myn gothe williæ / ♦

Oc bynder jek megh til meth thettæ breff oc mynæ arffuingæ at hymlæ forde herræ Niels oc hans arffuinge then forne jorth oc fry hanum henne æffter lands lagh fore hwærmanz til talæ / ♦

Til meræ bewisning thisse forne stykkis henger jek myt jnscigle fore thettæ breff meth flere gothe menz[3] jnscigle sosom Beynt Kæmppes rathman j Køghe Esbern Gads oc Jens Ands bymen j then sammæ stadh ♦

Giwet æffter war herres føthilsse aar thusande firæ hundræthe tywæ aar j thet siættæ aar fiæræ dagh pingessøndagh

1. vnden] Rettet fra vnder, A. 2. ær] ær ær, A. 3. gothe menz] gothemenz, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.