[1426 - 1439].


Kong Erik 7. af Pommern giver Niels Overgård, borgmester i Viborg, og hans arvinger frihed og frelse på deres gods.

Tekst efter reg.

Tekst

Kong Erichs breff hand haffde giffuit Nils Offuergardt borgemester j Wiiborg hanns arffuinge och theris gotz friihed och frelsze : ♦

Oversættelse

Kong Eriks brev at han havde givet Niels Overgård, borgmester i Viborg, og hans arvinger frihed og frelse på deres gods.