1426. 29. maj. Maribo kloster


Simon Henriksen (Prip) og Jens Henriksen (Prip), brødre, stadfæster deres fader Henrik Prips og morbroder Niels Eriksens salg af Kyse gods til dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern og skøder det til Maribo kloster, til hvilket dronningen og kongen havde givet det. De har oppebåret 1500 mark lybsk i stralsundske penge af klostret som betaling for fem sjettedele af afståelsessummen; den sidste sjettedel skal Ivan Henriksen (Markmand) og Knud Nielsen (Dyre) have på deres moders vegne. Til gengæld skal klostret holde årlige sjælemesser for deres fader, morbroder og alle deres forfædre.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Alle men, thette breff seer eller høre læsæs, helse wi Symon oc Jens Henrichsøner , som kallæs Prep , brødræ, ewindhelich meth guth, oc kungøre alle mæn, so wel them, ther till komendhe ære, som nw ære, met thette worth obennæ breff, ath effter the datinghen, som howbornæ førstindhe dronigh Margrethe haudhe met wor fadher Henrich Prep oc wor morbrodher Niels Erichsøn aff waben, guth nodhe alle theres siælæ, om Kiwsæ gordh och thet gods ther till ligher i Siælændh, tha kænnæs wi, ath forneffnde wor fadher och morbrodher soldhe Kiwse gordh, met all sin till ligelsæ forneffnde dronigh Margrethe for fæmthen hwndræth lybs mark i swndeskæ pæninghe, som tha ginghe strole och griff thet kiøb och salæ, som them i mællæm war ther om thet stadhfæste samthykkæ och wille hawe foldraghet oc fwld giordh, fwldræge och fwlgøre wi Symon oc Jens Henrichsøner brødræ for oss och wore brødræ Erich oc Niels Henrichsøner oc alle wore arwinghe, i so modhe, som her æffter fwlger. ♦

Førsth oc framersth all woldigs guth hans wælsinæde modher Jomfru Maria oc sancte Birgitthe till loff, hedher oc ære, so som forneffnde droningh Margrethe i sinæ liwe oc æffter hænnæ døth wor nodighe herre koningh Erich wppo forneffnde kiøb oc dætinghen hawæ giwet oc skøth Kiwsæ gordh oc alle hans till ligelsæ till Maribo closter i Lolandh till ewindelich eyæ skullendis the forneffnde skødhe oc gawæ samthyke, stadfæsthe, fulgiøre oc fwldraghe wi opo wore oc forneffnde wore brødre weynæ oc swo meghet som thes nøtthørfft oc behoff ær til mere oc stærkære wisse oc forworingh wi Symon oc Jens Henrichsøner forneffnde met forneffnde wore brødre oc vppo theris weynæ, som forneffnde Henrich Preps wor fadher oc Niels Erichsøns wor morbroder samæ arwinghe met jaa oc williæ, rodh oc samthykæ wore metarwinghe Ywen Henrichsøn, som kalles Markman oc Knudh Nielsøn aff Wedfwlebergh aff waben oc vpo theres modhers weynæ skøder oc affhændhe oc frilligh[1] oc frælsælighe opladhe till forneffnde Maribo closter i Lolandh ligendes offtænæyp (!) Kiwsæ gordh oc alle hwær særdeles the gotz oc gordhe, som ther till liger then tidh dronigh Margrethe thet kiøpte, som forscrewet staar, oc en nw till liger, som ær i Kiwsæ, først howet gordhen oc item ther xi. gordhe byghdhe, som nw bo wdi Bo Regnersøn , Jes Nielsøn , Jep Matissøn , Jep Hanssøn , Jes Æskelsøn , Jep Clausøn , Jes Mawensøn , Jngemar , Hemingh Hwidh , Henrich Hinzæsøn , Jes Hæminghsøn , item Kiwsæ mølle oc ii. ødhe wære, som kalles Kraues wære oc Bodues wære, item i Stubrup v. bygdhe gordhe, som bo wdi Lassæ , Jep Jenssøn , Jes Persøn , Hæmingh Matissøn , Matis Jepsøn , item iii. ødhe wære, som kalles Skeminghe wæren, Alsinges wæren, oc en annen wære. item i Lyndh ii. bygdhe gordhe, som bo vdi Oleff Regnersøn oc Per Smeth . item i Ølrup Hæmingh Olefsøn . item i Hælluæ maglæ Jes Knudsøn . item i Wolingwed xvii. gordhe bygdhe, som nw bor vdi Per Hæminghsøn , Hæming Powelsøn , Swen Kiwsæ , Jepe Kiwsæ ,[2] Jon Oleffsøn , Jens Olefsøn , Per Oleffsøn , Per Knudhsøn , Oleff Hwidh , Oleff Jepsøn , Niels Jensøn , Jens Nielsøn , Jens Hæminghsøn , Per Nielsøn , Jngwor Hamær , Per Jensøn , Jep Iworsøn . item iii. ødhe wære, som kalles Æbbes wære, Drockens wære, Niels Nidens wære. item vpo Lindhholm ii. gordhe, som bo wdi Morthen Hansøn , Jes Persøn . item i Mænstrup ii. gordhe, som bo wdi Æsbern Hæmingsøn [3] , Lomans gordh. item Agerup liger ødhe. item Hylinghe ii. gordhe, som bo wdi Niels Homan , Per Jensøn . item i Høø Jens Saxsøn . item Førsløff liger ødhe. item Torstrupe iii. gordhe, som bo wdi Per Nielsøn , Oleff Bron , Jes Thyghesøn . item en ødhe wærn. item i Qwislæ markæ en ødhe tofft, met alle oc hwær særdeles Kiwse gords oc alle forneffnde gordhe oc gotz till ligelsæ, e hwat the heede eller kwnnæ næffnæs, rørændhe oc wrørendes, woth oc tyrth, nær by oc fiærn, som ær gordhe oc gordstæth, ødhe oc bygdhe, mølle og møllestædh, skow oc mark, ager oc æng, fææ gangh oc fiskæ wandh, mølledam oc dambond, rudh oc riiss, abelgordh, lægord[4] oc fæægordh, ænthet met alle wnnæn thaget, till ewindeligh eyæ beside skullændes, met thette breff, oc kiænnes oss oc forneffnde wore brødre oc metarwinghe oc alle wore arwinghe oc æffterkomendhe æffter thennæ dagh i forneffnde Kiwse gordh oc alle gods oc till ligelse, som for screwet stanæ, ænghen rætighheed hawe i nogre modhe, oc antwordhe wi nw froo oss søster oc brødræ i forneffnde closter alle opnæ breff oc bewisningh,[a] som wi ther poo hawe, oc wille oc kunnæ her æffter noger obennæ breff finnes, som oss æller wore arwinghe till ludhe æller kunnæ till frome kome oc forneffnde closter till skadhe omodh thette wordh obennæ breff the alle oc hwerth særdeles skulle dødhe oc maktløss wære, thy ath wi nw mælæ them dødhe oc makthløsæ, i thy ath the oss æller wore arwinghe kunnæ till frome komme oc forneffnde closter till skadhe i noger modhe, oc biudhe wi Symon oc Jens Henrichsøner forneffnde oss, forneffnde wore brødre Erich oc Niels Henrichsøner, som there ræthe lawe wæriæ oc alles wore arwinghe till ath frii hemle oc till stannæ forneffnde Maribo closter till ewærdelich eyæ forneffnde Kiwse gordh met alle the gordhe, gotz oc till ligelse, som for screwet staar i alle modhe for alle mæns till tall, æffter thy som lanz loff wdwiser. ♦

Hendhe oc swo, thet guth forbiwdhe, ath forneffnde closter noget aff forneffnde gotz affginge for wor hemel skild, tha bindhe wi oss, forneffnde wore brødre, oc alles wore arwinghe till ath gøre forneffnde closter ther fore, thet oss worde fwnnet till ræthe innen eth halfft oor ther næst æffter, ath thet ær them aff ganget, wdhen all hiælpæ rædhe oc wdermere ræthgang i godhe troo. ♦

Item kænnes wi Symon oc Jens Henrichsøner forneffnde vpo wore oc forneffnde wore brødre weyne aff søster oc brødre i forneffnde Maribo closter forneffnde fæmten hwndredhe mark pæningh, som fæm jæffnæ dele ther aff till tacke oc nøge i godh beredingh fwllelighe ath hawe wpboreth, then siæthe deel skal Jwen Henrichsøn oc Knwd Nielsøn hawe po there moders weynæ, oc ther skulle søster oc brødre gøre there nøghe ther fore. ♦

Ok fordi ladhe wi Symon oc Jens for oss, forneffnde wore brødræ, oc alle wore arwinghe till ewindhelich tiid forneffnde droningh Margrete, wor nodighe herre koningh Erich, theris arwinghe oc æffterkommere, søster oc brødre i forneffnde closter, som nw ære, oc alle the, som æffter komer, qwithe, orsaghe, ledighe oc løse, for forneffnde fæmthen hwndre mark, oc all manigh oc kraff, ther noger sinnæ nw oc her æffter kan komme aff oss æller noger wore arwinghe ther po ænthen om pænninghe æller oc gordh æller gotz, rørændhe æller wrørende i nogre modhe. ♦

Kwnne oc saa hændhe, ath noger wor faders æller moders breff kunnæ finnes, ath the noget aff forneffnde fæmthen hwndrede mark hawe wp boreth, tha binde wi oss oc wore arwinghe till, forneffnde søstre oc brødre at giwe i gen oc wederlæge til fillingh thet, som so vp boreth ær, wden all there skadhe, oc wdhen all hiælpe rædhe, ræthgang, godhe troo[5] met thette breff. ♦

Item skulle forneffnde søstre oc brødre oc there æffterkomme en tiidh hwerth[6] oor forneffnde wor fader oc morbroder oc alle wore forældre met wigilias oc mæssær høtidelige begange. ♦

In quorum[7] omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium sigilla utriusque nostrum scilicet Symonis et Johannis Henrichsøner, una cum sigillis virorum nobilium et discretorum, scilicet Erici Henrichsøn fratris nostri, Iwen Henrichsøn alias Markman, Kanuti Nielsøn, coheredum nostrorum predictorum, dominorum Hemmige Kabulth , Iheorgii Rudh , Eskerii Brok , Erlaci Nielsøn , militum, Iwani Foss justitiarii regni Dacie, Torberni Jensøn , Henrici Stawerskow , Andreas Stauerskow , Otthonis Kabulth , Nicolai Matsøn i Geltoffte, Johannis Nielsøn i Wlffsløff, Johannis[8] Biørsøn et Erici Matsøn , armigerorum, presentibus sunt appensa. ♦

Datum apud monasterium in Maribo sepe dicta, anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto, in profesto corporis ejusdem etcetera. ♦

1. frilligh] Efter slettet frilligh fl, Aa1. 2. Jepe Kiwsæ ,] Tilføjet over linjen, Aa1. 3. Æsbern Hæmingsøn ] Herefter slettet Hæming Powelsøn , Aa1. 4. lægord] Efter slettet lægordh, Aa1. 5. godhe troo] Vist hertil i venstre margin sic, Aa1. 6. hwerth] Herefter et slettet ord på ca. fire bogstaver, Aa1. 7. quorum] chorum, Aa1 (i venstre margin sic).
a. opnæ breff oc bewisningh,] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.