1426. 31. maj. Ribe


Niels Lavesen af Nielsby skylder Anders Jensen Skeel og hans arvinger 100 lødige mark og pantsætter derfor sit gods i Åstrup sogn i Gørding og Malt herreder til Anders Jensen Skeel. Hvis han eller hans arvinger vil løse det pantsatte gods, skal det forkyndes på tre ting inden midsommer, og pengene skal betales den næstfølgende Mikkelsdag (den 29. september).

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breeff see ællær høræ læsæ hielsær jegh Nis Lawssøn a Nielsby ewinnelich meth guth ♦

Oc kungør jegh allæ mæn nw æræ oc kommesculendes meth thettæ mit opnæ breff ath jegh wetherkennær mik oc minæ arwingæ sculdich ath ware Andærs Jensøn [1] Skiæl oc hans arwingæ hundræt lødik mark som j Lybkæ oc Hamborch æræ gefue oc gangæ wthen allæ hiælpæræthæ[2]

For hwilk fornemdæ pæningæ jegh oc[3] minæ arwingæ til pandsættær Andærs Jensøn oc hans arwingæ alt mit gotz j Ostrup soghen liggendes j Molthæret oc j Gøring hæret øthæ oc bygd so som han nw hafuær j hans hawænd wæræ. aghær oc æng skow oc fiskwatn waath oc thiwrth oc ænctæ wndæntaghet oc ydermere alt hans ræthet hwar thet spøriæs j thet soghen j hwar thet helst[4] ligger . ♦

Hwilkæ gotz mik Nis Lawssøn ær til kommet æntik meth arff meth køp ællær pandæ meth so dant wilkor hafd i mællæ oos ath løøs jegh fornemdæ Nis Lawssøn ællær minæ arwing thet fornemdæ gotz ikki aff Andærs Jensøn ællær af hans arwingæ jnnen the næstæ firæ oor æptær komend tha skøther jegh oc minæ arwingæ seluær oc up lather meth frii wiliæ Andærs Jensøn oc hans arwingæ thet fornemdæ gotz for the fornemdæ penningæ ♦

Item ware thet swo ath jegh æller minæ arwingæ wi[5] løsæ thet fornemdæ gotz som forscrewet ær tha scal ath waræs iij thing for mithsommær oc løsæs sancti Mikel s dagh næst æptær kommendes oc penningæ wth gifuæs j Ripæ paa en felich stæd ♦

Item tilbindær jegh mik oc minæ arwingæ frij oc frælsæ Andærs Jensøn oc hans arwingæ thet fornemdæ gotz af hwærmanz ootal aff rætæ oc engin skyld[6] aff slas j howet giald ♦

In cujus rei tutelam firmiorem sigillum meum una cum sigillis plurimorum fidedignorum videlicet domini[7] cantoris Ripis domini Olavi officialis domini episcopi Ripensis[8] Ylingsysel[9] Kanuti Steen armigeri Petri Nicolai consulis Nicholai Therberni Magni Nicholai et Asceri Smith presentibus extat coapensum ♦

Datum anno domini mo cdo xxvi crastino corporis Christi et cetera ♦

2. hiælpæræthæ] rettet fra th, A. 3. oc] tilføjet over linjen, A. 4. helst] l tilføjet over linjen, A. 5. wi] fejl for will, wi will, willæ, wi willæ el. lign., A. 6. skyld] rettet i k, A. 7. domini] herefter glemt navn? A. 8. Ripensis] herefter glemt in? A. 9. Ylingsysel] Iellingsysel, Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.