1426. 2. juni. Vordingborg


Kong Erik 7. af Pommern giver den nye købstad på odden Ørekrog en række privilegier svarende til Københavns privilegier af 28. oktober 1422.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Eric meth guths nathe Danmarks Sweriges Noriges Wendes oc Gothes koning oc hertug j Pomern helse alle the som thettæ breff[1] se eller høre læses kærlighe meth guth oc wor nathe ♦ oc gøre witerlicht at for oss oc wort radh hafue waret wore elskilighe borghere oc bymen aff Ørekrok oc hafue oss bethet besørye oc betrachte[2] them meth ny preuilegia oc friheet[3] effter thet[4] at wy wele at the ther vpa Kroken scule flutte at[5] bo oc ther en ny køpstædh bygge ♦ huilken bøn oc scellich begering wy effter wort radhs radh them gerne weet haue / oc benadhe them oc vnne for rikens oc stadsins oc alles there oc there effterkomeres beste oc bestand sculd sua dane preuilegia oc friheet[6] som her effter følyæ ♦

Fførst at the for troscapp oc willich thieniste sculd som[7] the oc there æruinge oc effterkomere[8] oss oc cronen oc riket j Danmark oc wore effterkomere koninge willichlica oc trolica gøræ oc beuise scule ewinnelica[9] / haue nyde oc beholde maghe[10] swo dane preuilegia frihede oc fordele som andre wore borghere oc køpstedhe men vpa wore marknede oc sildeleye so sum ære Schanør Falsterbodhe Malmøye oc Drakøer ♦

Item at wor foghed oc embitzman vpa Kroken oc borghemestere oc radhet j byen meth hanom schicke sette oc bestille til wort oc wort rads behagh alle hande embitte[11] oc gerningx folk vtj oc[12] vm kring stadhen effter thy som[13] schellixt oc nůttest er bothe for oss oc them oc for almughen oc for stadhen oc alt vm / swo at badhe then som sæll oc then som køpir fange mugelichet oc like for syt . ♦

Item at the som herberghe oc gesterye vpe holde scule haue falt øl oc mat oc fodher . oc ther til stalling til swo mange heste som wor foghed oc radhet thykker

Item wele wy at engen scal haffue falt hø eller korn vden then som herberghererer[14] er[15] oc then som stall rwm haffuer oc hugitzen[16] som swo dana stykke bør at haue ♦

Item at enge geste[17] eller køpmen ther ey ære besidne borghere[18] j Ørekroek[19] sælye noghet clædhe[20] eller læriit j alne tall men with halffue stůkke oc[21] hele oc lærittit widher hundradh eller[22] reep heelt eller halfft / hoser with dosin heelt eller halfft oc ølit widher[23] tunner oc eke with kanner ♦ item saltit widh pund heelt eller halfft eller tunner oc eke j skæppe tall ♦ item humlæ widh pund eller tremet[24] helt eller halfft[25] oc eke widh skæpper ♦

Item[26] at enge geste gøre landkøøp oc ey køpe noken køpenscap[27] vt at føre wten aff wore borghere men til there eghyt[28] bordh oc kost her at holde oc at fortære / thet mughe[29] the køpe vpa torghet / ♦

Hwo her amot[30] gør eller sich for sůmer[31] j thisse forscreffne made eller i noker anner stychke / then wære ho han ær tha bæthre[32] sich ther føre effter stadzins ræt ♦

Item at wore borghere j Ørekrook hwor the fare ther aff byen oc til andre køpstædher til marknede vnden takne wor fische marknede[33] at the wære oc fare til oc fra toll frij so sum andre wore borghere j landet ♦

Item thenne forscreffne nathe preuilegia oc friheet giue wy them oc vnne at bruke nyde[34] behalde meth there stadz book vtuisinge oc article[35] som wy them oc nw vnt oc giuit haffue swo lenge til thes at[36] wy meth wort radh eller wore effterkomere koninge[37] j Danmark noket annet nyttere[38] oc bæthre prøue eller finne kunne ther[39] wy oc cronen oc rikit oc the meth[40] stadzins borghere oc bymen j[41] Ørekrok bæther meth kunne bestanden[42] bliue / ♦

Her meth vnffa wy oc thage forne wore borghere bymen oc menigheet som nw alle redhe[43] bygge j Ørekrok oc her effter byggende og boande wordhe oc the køpmen oc geste som ther j godhe made meth there gots oc køpenschap[44] til søke / vtj wor koninglich friidh wærn oc[45] hæghe[46] serdeles oc bescherme for there thienist oc troschapp sculd som the[47] oss oc riket oc cronen plichtoge ære[48] oc gøræ scule til euich tiith ♦

Thy forbiwdhe wy alle oc hwer serdeles ee hoo the helzt ære oc serdeles wore foghethe oc embetzmen vpa Kroken forscreffne wore borghere bymen oc menigheet j Ørekrok her amot[49] at hindre vforrætte mødhe[50] eller vmake j nogher made vnder wor koningxlige[51] hempnd[52] oc wredhe ♦

Til witerlichet oc wysan alle thisse forscreffne stykker[53] haffue wy ladit wort secret meth wilighe oc witscap henges for thette breff ♦

Datum in castro nostro Wordhingborgh anno Domini mcdxxvi dominica infra octavam[54] corporis Christi ♦

1. thettæ breff] Tilføjet over linjen, A. 2. betrachte] betragte /:betencke:/, Ab. 3. friheet] Friheder, Abfriheder, Ac. 4. effter thet] effterdi, Ab, Ac. 5. at] og, Aboch, Ac. 6. friheet] Friheder, Abfriighed, Ac. 7. som] som og, Ab. 8. effterkomere] effterdi, Ac. 9. ewinnelica] endeligen maae, Ab. 10. maghe] Tilføjet over linjen, A; mangler, Ab. 11. embitte] Embedsmend, Ac. 12. oc] Mangler i Ac. 13. effter thy som] efftersom det, Ab. 14. herberghererer] Herbergerer, Ab, Ac. 15. er] eller, Ac. 16. hugitzen] hvilken, Abhusitzen, Ac. 17. geste] Gentaget med overstregning, A. 18. besidne borghere] boesiddende Byggere, AbBosiddende Borger, Ac. 20. clædhe] Rettet fra clæde, A. 21. oc] eller, Ab. 22. eller] eller i, Ab. 23. widher] under, Ab. 24. tremet] Markeret som ulæseligt i Abtremmet, Ac. 25. halfft] Rettet fra halff, A. 26. Item] Mangler i Ac. 27. køpenscap] Kiøbmandskab, Ab, Ac. 28. eghyt] Tilføjet over linjen, A. 29. mughe] mange, Ab. 30. amot] Andet, Ac. 31. for sůmer] forsyner /:sc: forseer:/, Ab. 32. bæthre] bøde, Ab. 33. vnden takne wor fische marknede] Mangler i Ac. 34. nyde] Nyde och, Ac. 35. oc article] og andet, Ab; mangler i Ac. 36. thes at] des, Ab. 37. koninge] e er tilføjet med andet blæk, A. 38. nyttere] nyttigere, Ab. 39. ther] som, Ab. 40. oc the meth] samt, Ab. 41. j] Herfra til menigheet mangler i Ac. 42. bestanden] bestandig, Ab. 43. alle redhe] alle, Ab. 44. køpenschap] Kiøbmandskab, Ab, Ac. 45. oc] Herfra til oc bescherme mangler i Ac. 46. hæghe] hegn, Ab. 47. the] er, Ac. 48. ære] Tilføjet over linjen, A. 49. amot] imod, Abimood, Ac. 50. mødhe] Bemøde, Ab. 51. koningxlige] Kongelig, Ab. 52. hempnd] Hævn, Ab. 53. stykker] stykkres, A. 54. octavam] octava, Ac.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.