1426. 2. juni. Vordingborg


Kong Erik 7. af Pommerns privilegier givet til tilflytterne til den nye købstad, som ligger på odden Ørekrog.

For det første giver kong Erik skattefrihed i fem år til de tilflyttere, som vælger at bygge et træhus i den nye købstad.

For det andet giver kong Erik skattefrihed i ti år til de tilflyttere, som vælger at bygge et stenhus i den nye købstad.

For det tredje giver kong Erik tilflytterne ret til at hugge træer til brændsel, med undtagelse af eg og bøg, samt til at bygge risboder til fiskeri, med undtagelse af sildefiskeri, uden at skulle betale skat heraf.

Tekst efter Ab.

Tekst

Wi Erick med gudtz naade, Danmarck, Swerigs, Norgis, Wendis och Gottis koning och hertug i[1] Pommeren, giøre witterligt med dette breff, at paa det at wor ny kiøbsted paa Ørekragh[2] diß bedre och rasker bygges och koffras maa, oß och riiget, och dem der boende och biiggende worde, till nøtte och gaffuen, da vnde wy och giffue aff wor serdelis[3] naade, dem som der indefløtte och træhusß[4] bygge, schatt frj[5] att sidde i femb aar, men huo der steenhuß indebygge wille, dennom vnde wi och giffue 10[6] aar frj for schatt, effter dj[7] som der indefløtte til, ♦

Item vnde wj dennem till ildebrand at bruge och[8] nyde, allehaande schow vden eegh och bøegh,[9] och at de muge bygge riisboeder omkringh deris torske garn weed stranden,[10] for vden serdeliss schatt, vndertagit wort siillefiske, ♦

Och vnde wi dem att de ingen suare vden oß selff eller vor[11] breff, eller huem wy dem serdelis befale, ♦

Till mere witterlighed oc wisßen, haffve[12] wy wort secret witterligenn hengt for dette[13] breff , ♦

Datum in castro[14] nostro[15] Wordingborgh anno Domini mcdxxvi[16] dominica infra octavam[17] corporis[18] Christi . ♦

1. i] vdj, Aa1. 2. ny kiøbsted paa Ørekragh] Understreget, Aa1, Ab. 3. serdelis] synnderlig, Aa1; synderlig, Aa2. 4. træhusß] Understreget, Ab. 5. schatt frj] skatfrij, Aa1. 6. 10] Thj, Aa1; thi, Aa2. 7. dj] Mangler, Aa1, Aa2. 8. bruge och] e och, understreget, Ab. 9. allehaande schow vden eegh och bøegh,] Understreget, Ab. 10. bygge riisboeder omkringh deris torske garn weed stranden,] Understreget, Ab. 11. vor] wort, Aa1, Aa2. 12. haffve] haffde, Aa1, Ab; haffue, Aa2. 13. dette] Herefter slettet wor, Aa1. 14. castro] Understreget, Aa2. 15. nostro] Herefter slettet Nostro, Aa1. 16. mcdxxvi] 1426, Aa1, Aa2. 17. octavam] octauas, Aa1; octaua, Aa2, Ab. 18. corporis] i rettet fra u, Aa1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.