1426. 26. juni. Albue Havn


Tekst efter A. Lakuner udfyldt efter Aa.

Tekst

Wij Erik meth guths nathe [ Danmarks . Sweriges Norges . Wendes och Gotes koningh och hærtugh] j Pomeren helse ether alle [ther thette wort nærwærende breff se eller høre . kerlige meth guth] ♦

[Thet skulle] j widhe at aar effter guths byrth mcd[xx]vio th[ en free]dag [næst fore sancti Johannis baptiste[1] fødelsse dagh] man kaller methsommer for wor [rætt in Alb{uv}ghe haffn weeth Laland nærwerende tha wælbyrdighe] men her Anders Jeipssøn Lunge her [ Erik Krummedike . her ] Henning Cabelt her Otte wan Knepen [ther] riddere ære Hermen van Haghen Frithbiorn van Haghen Erik Mattessøn ther aff wapn ære oc mange flere gothe men ther tha nerwærende ware tha wore [theesse] breffwisere her Jens Jenssøn oc her Niss Hanssøn kanike i Lund po Lunde capitels weghne meth therres [beewisningh pone] gots i Othensware i Bareheret i Scone [hwilketh goots her Jeep Jens]søn forthen riddere j Marchie gaff [och vntt]æ forde capitularibus i Lund ♦

Tha wor therres [beewisning] schellige ouer seeth oc thøm swo for ræte saweth effter therres beewisning [ath forde capitulares i Lund] bør meth ræte ad beholde oc nyde swo myghet gots j [Othen]sware meth sin [teeliggel]se som [forde her Jeep Jenssøn ] j Markie ther j ate oc thøm gaff scøthe oc [vntæ] j alle made som hans opne breff[a] [wtwiser] ♦

Ther ouer teldøme wj nw forde capitularibus j Lund forde [goots] j Othensware meth sine ræte [teelhøre] effter therres opne breffs ludelse som forde her Jep Jenssøn them [haffuer giffweth] ad nyde oc beholde til ew[innelich] æye ♦

Ther ouer forbiuthe wj nogher sigh meth forde gots [ad] beware vden meth forde capitularium wilie swo lenge ad nogher meth ydermere bæthre [bewisningh] kommer for oss ther po ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus duximus [appendendum] ♦

[Datum] anno die et loco quibus supra teste Iwano Foss [justiciario] nostro ♦

a. hans opne breff] 1364. 15. august, Dipl. Dan. 3.VII.140..