1426. 15. juli.


Jens (Andersen) Grim (Has) i Tosterup, ridder, overlader mod et lån på 223 lødige mark sin halvbroder hr. Anders Nielsen (Jernskæg), ridder, al det ret til Dronningholm o.a., som er tilfaldet eller vil tilfalde ham efter deres moder eller søskende. Anders Nielsen – og efter ham hans hustru, Margrete, datter af Heneke Bekman – skal have godset i fri besiddelse for deres livstid, eller indtil enken gifter sig igen. Herefter skal ret og gods vende tilbage til Jens Grim eller hans arvinger uden yderligere godtgørelse.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see æller høre læsæ helsær jæc Jenis Grim j Tasthorp riddere / kærlige meth gudh / ♦

Kungør jæc thet allæ mænrwærende oc kommende[1] at jæc vedherkænnis mik meth thettæ mit wpnæ breff thet iæc meth veliæ oc beradh hugh / lænt oc wnt hauer myn elschelighe brodher herræ Anders Nielssøn riddere all myn rætighet j Dranningheholm / oc all annen myn rætighet mik til falden ær meth ræt arff æller kan til falde æffter wor kære modher døth æller wor susken j rørende goths æller wrørende goths æncte vndantaghit meth hwat naffn thet kan næffnis j hans leuedaghæ vdan noghen affgefft oc hans kære husfrwæ frwæ Margaretæ Henneke Bækmans dother / om hwn længer lewer æn forde herre Anders Nielssøn tha schal hwn / then forde rætighet oc goths hauæ swo længe hwn wgifft æffter hanum sedher for en penninge swm som forde herre Anders mik lænt hauer swosom[2] tw hundræthe / oc thiwæ / oc thre lødhughe mark / ♦

Meth swo dant velkar mellum oss haffdh at nar forde Anders Nielssøn offgar æller hans husfrwæ som fore screuit stander gefftes æffter hanum / tha schal all then forde rætighet oc goths huilke the hælst æræ igen kommæ til mik æller mynæ arwinge vdan peninge ther fare gewæ for[3] hwars mans gensighelsæ æller til tal j noghræ madæ ♦

Til en større bewisning oc falkommelsæ alle forne stycke . tha hauer jæc hænct mit jncile for thettæ breff / meth en hedherligh fadher oc herres myn herres bescøp Jenis bescøp j Roskilde / herres Benedicti Poggheuisk riddere / oc herres Jenis Clemetssøn dæghen j Køpendhafn ære fare hængde thettæ breff ♦

Thettæ ær gewit vnder wor herres føthelsæ[4] mcdo ar xxvi ar then mandagh fare sancte Margarete dagh jumffrw war ♦

1. kommende] kommede, A. 2. swosom] Dittografi: swosom swosom, A. 3. for] Herefter glemt vdan?. 4. føthelsæ] Herefter glemt ar?.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.