1426. 19. august. [Ribe]


Hans (Gerhardsen) Skelle skylder Jens Iversen af Høgelund tyve lybske mark. Derfor foretager han en frempantsætning til Jens Iversen af gods, som han har i pant af Johan Lille i Hygum i Frøs herred.

Tekst efter A. version.

Tekst

Thet skal allæ mæn witherlicht wæræ so wæl the ther nw æræ sum kommæ skulæ ath iægh Jahan Skellæ . oc minæ rætæ arwningh witherkænnæs sculdigh at wæræ aff ræth giald thennæ nærwærindæ breff wisær Jess Jwærssøn aff Høgælund oc hans ræthæ arwningh tiwæ lybæsk mark so dan peningæ[1] so sum i Lybek oc i Hamborgh . æræ ghengæ oc gheuæ . oc een god man ma gøræ then annæn fult meth . ♦

Ffor thennæ forscrefnæ sum pænningæ . tha sætther jægh hanum til eth brughælicht pant mit goths hwicketh forscreueth goths jægh hauer til pant aff hær Joon Lillæ . ther liggændæs ær i Frøshæræth i Hygum hwicket ther kallæs Æskær goths ther nw øthæ liggher . oc ther til firæ atting jorthæ . ♦

Thet forscrefnæ goths for pander jægh Iahanæ[2] forscrefnæ oc minæ arwingh Jess Jwerssøn oc hans arwing meth allæ[3] ræticheth . bothæ woth oc tiwrth . ænthæ vntagæth . ♦

Oc fyrst . jægh æller min arwing thet for sawth goths løsæ wil . aff Jess Iwerssøn forscrefnæ æller aff sinæ arwing . tha skal løsingh kynnæs for santæ Hans dagh vm missomer paa Frøshæræs ting oc the pænningh hanum at giuæ thet næstæ ting for santæ Marthens dagh i thet samæ aar . a thet samæ ting æller a eth anth steth ther sum hans pænningæ ær hanum v forfærth[4] . meth so dan wilkor at hwath Jess Iwerssøn æller hans arwingh bær vp aff thet forscrefnæ goths thet skal æy aff slaas i howæth stool ♦

Thær yuer til binder jæg mægh oc min arwing Jess Jwerssøn oc sin arwingh thet goths at fri for eth pant for allæ the thæræ paa kun talæ meth ræthæ . ♦

Allæ thess forscrefnæ stik louer iægh Jahan oc min arwingh Jess Iwerssøn oc sin arwing stædigh oc fast at holdæ vtæn allæ hielprædæ æller arghælisth ♦

Til meræ forwaringhæ tha hauer jægh . mit inghesighle hength for thettæ breef meth annær godæ mæns inghesighle ther thet witherlicht ær so sum ær hær Jeyp soghen præst i Rudagger Æsbærn Mickelssøn borgher i Ripæ ♦

Scriwæth oc giuæth then mandagh næst æfther wor frughæ dagh so sum hun foær til himmæls æfther wars hærre aar twsend fir hundert tiwæ aar oc paa thet sæthæ ♦

1. peningæ] Muligvis penningæ, A. 3. allæ] allæ allæ, A. 4. forfærth] æ rettet fra a?.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.