1426. 8. september. Haderslev


Kong Erik 7. af Pommern udsteder på foranledning af hr. Lyder Kabel et adelsbrev til dennes svend Poul Jensen, som får sin herres våben samt skattefrihed for sig og sine efterkommere, dog kun for fire bestemte gårde og med forbehold for krongods og købstadsgods.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wij Erick med gudtz naade, Danmarchis Suerrigis, Norgis. Wendis, och Gottis konning, och hertug i Pomern , giør witterligt alle de dette breff sehe eller høre, att wij for her Luder Kabels bøn schyld, och for throschab och willig thienneste, som wij forstandet haffue, at denne neruerrende breffuiser Poffuell Jenssen hans swen ricket herthill giort haffuer, och hans och hans rette egte affkomme, her epter oss och wor kierre huussfrue, och wor faderbroder søn herttug Bugislauff aff Pomern , med worre epterkommere, konninger och ricket, med willig troschab, giøre och beuise schulle, euindelige, da wnde wij hannom och dennom, frijhed och frelsse thill sig sielffue, och paa disse effterschreffne fire gaarde och godtz, saa som er en gaard i Alstorp, j gaard i Horckebye, j gaard i Storkstorp, och en i Eckstorp, med diere tilliggelsse thill euig thiid, och icke flere, eller andet chronngodtz eller kiøbstedgodtz. och derthill skiold och hielm, med her Luder Kabbell , effter her Luders bøn och begiering, saasom er sex stycker, tow paa den høigre side, det offuerste er blaatt, och det andet er huit, paa den anden side fire stycker, de tow erre huide, och de andre tow erre røde, och de staa noget saa oppaa tuerre, item paa hielmen tow wesselhorne, schicket i stycke, saa mange och saa farffuit, som schiolden er. ♦

Thj forbiude wij[1] alle hannom herwdj at hindre. wnder wor heffn och vrede. ♦

Datum Hadersleff, anno domini 1441[2] . ipso die nativitatis Mariæ virginis. ♦

1. wij] foran er slettet wdj. 2. 1441] fejl for 1426.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.