1426. 20. oktober.


Niels Jensen Skadeland overdrager den vestligste gård i Sjørring i Lindum sogn, som han har som ret arv efter Iver Nielsen, til Eskil Jakobsen (Basse) og giver ham ret til at indløse gården fra Mikkel Kruse.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see høre æller løse helsne jeg Niss Jenssøn Skadeland ewynnelig meth guth oc kundgøre ath jeg hawer op lath oc oplather meth thettæ nærwærende myth opæn breff then nærwærende breffwiser Eskil Jeypssøn eyghdoom pa then westærst gardh i Sørind . i Lyndæm soghen liggændæs hwilkæn meg meth rættæ pa kommæn er æffther Iwær Nielssøn . oc vnnær hannum oc giwær oc hawer giwæn hannum fulle magt then førde gardh aff Myckil Krwsæ in ath løsæ . oc førde Eskil Jeypssøn[1] oc hans arwingæ then førde gardh meth sinnæ til lydelsæ frij oc frelss ath hawæ oc til ewigæ tiidæ ath besittæ oc ath brwkæ æffther ther eghen williæ oc nyttæ / ♦

Oc kennæs jeg meg æller mynæ arwingæ ænghen handhermær rættighæyd i then førscreffne gard ath hawæ / ♦

Oc widherkennære ieg meg fææ oc fulth wærd op ath hawe boræn aff Eskil Jeypssøn før then forscreffne gardh æffther myne mynnæ oc myne fulkommæn nøghæ / ♦

Til for waræls oc handhermær bewising myth jncigle henghet før thettæ breff meth skiællige mæns incigle til withnæsbyrd so som Jess Jwl ther waphen er Jess Myckilssøn fowed i Wiborg oc Lefferd Skriuere

Datum anno domini mocd xx sexto profesto undecim milium virginum ♦

1. Eskil Jeypssøn] Herefter slettet ter eller et påbegyndt th, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.