1426. 17. december.


Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, pantsætter Højgård, Højgårds Have og al sin anden jord på Vodstrup mark til Esbern Snefugl for 20 lybske mark; de bygninger, som Esbern eller hans arvinger måtte opføre på dette gods, må de føre bort derfra, når det indløses.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see ellær høræ læses helser iegh Michel Anderssøn thær wapner ær ewindeligh meth guth och kwndgiøre alle meth thette myt opnæ breff ath iegh[2] wedherkiændes megh een beskethen man [3] Esbern Snefogel borgemester i Nykiøbingh skyldigh at wære xx lybeskmarck som nw landgæffs ære for huilke pænningh iegh til[4] pantæ sætter forde Esbern Snefogel Høffgard och Høffgardz hawæ[5] meth alle theres tilleggelsæ pa Wostrup marck och alt anth myt iordh liggendes pa then samme Wostrup marck woth och thyrffth enthet wntaghit meth so dan wylkoor mellom oss giord och saffd at nær iegh ellær mynæ arwinge wille indh løse thet forde gotz aff for Esbern Snefogell ellær aff hans arwinge tha skal atwares thre thingh for sancti Johannis dagh pa Nørherrets thingh j Mørsæ och løsæ ath sancti Michels dagh næst æffter [6] kommer och skyld fylgæ howetnningh ♦

Item om the so ær at the fordenningh affgaa och wordæ wærre tha skal thet forde gotz indh løses meth so dan pænningh som godæ ære och fult giøræ i Lybek ♦

Item hwat forde Esbern ellær hans arwingh byggher paa forde gotz och giøres theres mynnæ ey ther for aff megh eller aff mynæ arwingæ tha skal forde Esbern ellær hans arwinghe mynigh wære bort at føræ then samme bygningh i theres behold ♦

Item ther ower tilbinder iegh megh och myn arwingh frij och frælsæ forde Esbern Snefogel och hans arwingæ thet forde gotz for alle mæntz atalelssæ so længy til thet for gotz worther i gien løst meth wilkoor och articklæ som til fornæ ær skrewet i thette samme breff ♦

Til windesbyrd hængher[7] iegh myt inciglæ for thette breff meth andræ godæ mæntz som ær her Niels aff Thydzød her Niels Mordh ther præster ære Niels Perssøn Hare borgemæster i Nykiøbingh Ebby Nielssøn Per Thørkilssøn Jes Tomessøn ther radmæn ære Jens Kold och Matis Hwidh hoffed bymæn i thet samme sted hwilke breff skrewet ær aar æffter gutz byrd mcdxx pa thet sextæ then tijsdagh næst for sancti Tomes dagh som ær appostel ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. iegh] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. man ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 4. til] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 6. æffter ] Herefter gentaget sancti Michelsdagh, Aa. 7. hængher] Herefter gentaget henger , Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.