1426..


Jakob Bosen (Griis (af Oreby)), væbner, fastlægger nærmere bestemmelser om de økonomiske forhold vedrørende en af ham indstiftet messe ved sankt Peders alter i Ørslev kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

Jacob Bossøn webener wor sankt Peders alter i Ørsløff 6 lødemarck penndinge schyldigh,[a] som offuenneffnte Jacob gaff till enn messe att holdis der sammestedtz, for huilche pendinge forne Jacob alterit i panndt satte enn schippe jord med sinn hoffuidt tofft i Bøgelundt, liggendis synnden gaaden, med saa schiell att hannd sielff schall giffue prestenn huert aar aff forne gaardt enn pund kornn emeden hanndt holder messenn, medens dersom kornit iche aarligenn bleff vdgiffuidt, tha schulle kirckewergerne magt haffue samme jordt, att lade annamme, forne pund kornn att oppebere, och lade holde messen ♦

1426, ♦

a. schyldigh,] Jf. DD 1412, nr. 14129999023.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.