1426..


Hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) erklærer, at hr. Sten (Tygesen) Basse har tilbudt ham at indløse alt det gods i Jersore, så vel som alt det andet gods i samme egn, som han købte af hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup).

Tekst efter reg.

Tekst

Her Biørn Olssønn bekiender att her Steen Basse haffuer tilbudet hannem løssen paa aldt thet guodtz som hand kiøbthe aff her Axell Annderssøn , och ligger vdj Jersøre, saa well som och paa ald huiss andet guodtz, som hand haffde kiøbt aff hannem i samme egenn ♦

1426 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.