1427. 25. januar. [Bergen]


Hanseaternes oldermænd i Bergen skriver til borgmestrene og rådet i Lübeck.

Hanseaternes oldermænd i Bergen meddeler, at de har modtaget rådet i Lübecks brev, hvori det advarer hanseaternes oldermænd i Bergen om, at nogle af hansestæderne nu ligger i fejde med kong Erik 7. af Pommern.

Hanseaternes oldermænd i Bergen har for at imødegå de skader, som ville kunne blive påført hansekøbmændene i Bergen grundet denne fejde, nu sluttet et forlig med kong Eriks foged i Bergen, ridder Eindride Erlendsson.

Endelig meddeler hanseaternes oldermænd i Bergen, at biskoppen og rådet i Bergen har sendt forskellige klagepunkter vedrørende riget Norge til kong Erik og dennes råd.

Tekst efter Diplomat. Norveg. l.l.

Tekst

Vruntlijke grute to allen tijden vnde vnderdanijch vnsen werdijghen heren van Lubeke borghermeijster vnde radmanne vnde menen steden.

Weten schole gij erbaren heren dat wij juwen breff gutlijken vnde wol vornemen hebben also gij vns schrijuen wo somelijke stede bij der see liggende vnsen heren deme koninghe vnde synen vndersaten vnde helperen vntsetht hebben vmme anvalles vnde mennigher sake wijllen na vtwijsinge juwes breues dat vns besorchlijk vnde sware tijdinghe js vnde gij mede hebben gherored jn juwen breue jn warnynghe vnses lyues vnde vnses gudes vnde dat wij vnse beste scholden prouen des gheue wij jv erbaren heren juwer wijsheijt gheleue to jrkennende wo dat wij ene lefflijke vruntlijke endracht ghemaked hebben mijt her Endrijden Erlendesson rijdder vnde des koninges voghet vnde des menen volkes desser stede Bergen welke endracht koppijee wij sant hebben an vnse houedlude de se juwer erwerdijgen wijsheit wol scholen to jrkennende gheuen.

Ok so hefft vnse here de bijsschop vnde de rad desser stad Bergen vnde dat ghemene volk van den lande sendebode ghesant an vnsen heren den konink vnde an sijnen rad mijt sunderges punten vnde mennegherleije ghebrekes des rijkes van Norwegen vnde anvalles dat dar anvallen mach to berijchtende vnde tho vnderwijsende vnsen heren den konynge vnde syneme rade vnde alle beleghelijcheijt worvmme bijdde wij vnde gheuen juwer erwerdijghen wijsheijt vnde vorsijchtijcheijt to jrkennde vnde to betrachtende desse nedderlage vmme vele anvalles wijllen dat hiir van komen mach jn tokomenden tijden vnde juwer wijsheijt wol wijtlyk mach syn wo vnse vorvaren vnde wij grot arbeijt vnde grot ghelt vnde ghut to water vnde to lande darvmme vorteret hebben desse nedderlage to holdene.

Hiir mede sijt Gode bevolen sunt vnde salich to ewijger tijd.

Schreuen na der bord Christi verteijenhundert jare jn deme xxvij jare jn sunte Pawels dage.

Olderlude des ghemenen kopmans van der dudeschen Hense to Bergen jn Norwegen nv tor tijt wesende schriuen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.