[1427.] 10. marts. ['s-Hertogenbosch]


Rådet i 's-Hertogenbosch skriver til hansestæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Lüneburg.

Rådet i 's-Hertogenbosch meddeler, at det har set og forstået det åbne advarselsbrev, som de vendiske hansestæders udsending har medbragt til 's-Hertogenbosch.

Endvidere meddeler rådet i 's-Hertogenbosch, at det vil give de vendiske hansestæders advarsel videre til folkene i 's-Hertogenbosch, således at de ikke kommer til at lide skade på grund af krigen.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Eerbare lieue gemynde vriende.

Op uwen brief[a] ons geseynt mency makende van der veden ende krige, die ghy aengenomen hebt tegen den coninc van Deenmercken ouermids gewalt, hijnder ende scade, die hy ouer v gedaen ende voirtgekeert solde hebben, ende van der warnissen, die ghy begheren, dat wy dairom doen solden ouer die onse, als dat sy die rijcke des coninx vorseid met heuren gueden niet verzueken en solden etcetera, begheren wy uwer eerbare besceidenheit vrientlic te weten ende sunderlingen als van der veden voirscreuen, dat ons dairtoe hertelic leet is ende ons des mit g{ue}eder herten bedro{ue}en, want dat der comenscappen ende der gemeynre neringhen zeer teghen dreeght.

Ende als van der warscouwinghe voirscreuen is onse meyninge, dat den onsen te k{ue}ndingen ende dairyn alsulke voirsienicheit te bezighen, als die voirscreuene zake heyst ende dairtoe behoren sall.

Bidden hierom uwer eerbarheit, als wy alrevrientlixt konnen ende moegen, dat ghy dese onse antwerde int guede nemen wilt.

Ende of ghy, lieue vriende, yet anders van ons begerende zijt, dat wy vermoegen, dairyn suldy ons altijt guetwillich vijnden, dat ken onse liue here Got almechtich, die uwe eerbarheit voirspodich bewaren ende tot rasten ende in vreden brenghen will.

Gescreuen X dage in meerte.

Die stat van sHertogenbosch.

a. uwen brief] det drejer sig her om de vendiske hansestæders brev til de nederlandske stæder vedrørende afsendelsen af krigserklæringen til kong Erik 7. af Pommern, DD 1426. 19. nov. , nr. 14261119005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.