[1427.] 18. marts. [Leiden]


Rådet i Leiden skriver til hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg.

Rådet i Leiden meddeler, at det har set og forstået det åbne advarselsbrev, som de vendiske hansestæders udsending har medbragt til Leiden, hvori de vendiske hansestæder meddeler, at de har erklæret kong Erik 7. af Pommern krig.

Rådet i Leiden meddeler imidlertid, at det opfatter de vendiske hansestæders krav om, at folkene fra Leiden skal undlade at rejse til kong Eriks riger, samt at de skal undlade at handle med kong Eriks undersåtter, som ukærlige og fjendtlige. Eftersom byen Leiden har haft fejder med landene Holland og Zeeland, ville rådet i Leiden med samme ret kunne kræve af de vendiske hansestæder, at deres handelsfolk skulle undlade at handle med Leidens fjender. I forlængelse heraf opfordrer rådet i Leiden de vendiske hansestæder til at behandle de folk fra Leiden, som befinder sig i de vendiske hansestæder, på samme måde som byen Leiden vil behandle de folk fra de vendiske hansestæder, som befinder sig i Leiden.

Endvidere meddeler rådet i Leiden, at det stadig er uret, hvis folk fra Leiden bliver påført skade på grund af krigen mellem de vendiske hansestæder og kong Erik, idet Leiden hverken har udeståender med kong Erik eller med de vendiske hansestæder.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Eerbare lieue bisondere vriende.

Alse bi uwen sendebode ons een zekere lettre van copien[a] ghetoent is van den gemenen hansen steden, ons wairnende, dat wi in den sonden des duerluchtigen heren, des connynx van Denemarcken lande ende stromen niet verzoeken en souden ende oic gene goede op viander bodem scepen en souden ende oic ghene hantierynge mit sinen onderzaten hebben en souden, mischiede yement bouen deser warnynge, dair en woude gi ghien verrichtynge of doen, onder andere meer woirden in der seluer copien begrepen, hebben wi vriendelic entfangen ende verstaen.

Wairof uwer eerbarheit gelieue te weten, dat ons van herten leet is totter onminne twisken den connync voirscreuen ende v wesende, ende wairt dat wi tot eniger tijt yet goets duer v doen mochten, om alle zaken in vreden te helpen scicken, dair weet ons altijt toe bereit.

Mer des rijcs stroem ende onderzaten te miden, dat wair een zake uwer onminne een pertie te zijn.

Oic hebben wi ende de lande van Hollant ende van Zeelant in veden ghestaen ende om onser veden willen so en scouden uwe burgheren ende onderzaten gene hantierynge ende comanscap[1] mit onsen vianden, so dattet ons vervreemt sulke warnynge, als ons gedaen is na inhout uwer copien, begherende an v, als wi vriendelixste moghen, dat onse poerteren ende onderzaten in den uwen gheschie, gelijc ghi wout, dat uwen burgheren ende onderzaten in den onsen gheschiede.

Ende wairt dat onsen onderzaten ende poorteren hierenbouen bescadicht worden, dat docht ons wesen bouen reden ende recht, want wi ghien onminne en weten wtstaende mitten conync voirscreuen noch mit v, lieue vriende.

Wes v in gelieft te doen, dairof uwe bescreuen andwairde.

Lieue vriende, of ghi enighe zaken op ons begherende sijt, dair weet ons altijt toe bereit.

Got zi met v.

Gescreuen XVIII dage in maert.

Die stede van Leyden.

1. comanscap] comanscip, A.
a. een zekere lettre van copien] det drejer sig her om en afskrift af de vendiske hansestæders brev til de nederlandske stæder vedrørende afsendelsen af krigserklæringen til kong Erik 7. af Pommern, DD 1426. 19. nov. , nr. 14261119005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.