[1427.] 23. marts. [Deventer]


Rådet i Deventer skriver til hansestæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg.

Rådet i Deventer meddeler, at det har set og forstået det åbne advarselsbrev, som de vendiske hansestæders udsending har medbragt til Deventer, hvori de vendiske hansestæder meddeler, at de har erklæret kong Erik 7. af Pommern krig.

Endvidere meddeler rådet i Deventer, at det har givet de vendiske hansestæders advarsel videre til de af Deventers handelsfolk, som nu befinder sig i Deventer, således at de ikke kommer til at lide skade på grund af krigen.

Endelig beder rådet i Deventer de vendiske hansestæder om at hjælpe de handelsfolk fra Deventer, som har befundet sig i kong Eriks riger allerede inden krigens udbrud. Såfremt disse handelsfolk fra Deventer nu rejser fra kong Eriks riger til områder kontrolleret af de vendiske hansestæder, så ønsker rådet i Deventer, at de vendiske hansestæder skal bistå dem, således at de kan rejse videre med deres gods.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Ersamen heren, besunderen lieue vriende.

Uwen brief[a] an ons gesant inholdende van uwes guetlikens voruollichs an den duerluchtigesten vorsten hern Erick, koning toe Denemercken, Sweden, Noerwegen etcetera gedaen omme menigerley gewald, hinder, schaden ende onrechts wille, v ende den gemenen coepmanne ende schipheren van der Duytscher henze van langen tiden here tegen Got, recht, redelicheyt ende uwer priuilegien van denseluen duerluchtigesten vorsten ende sinen ondersaten gedaen, ende woe gij vormyts groten noet, die v dairtoe gedrongen heeft, sijn ende sijnre ryke vyand geworden sijt etcetera, hebben wij guetliken ontfangen ende verstaen ende laten v vrentliken dair weder op weten, dat ons die saken leet sijn.

Ende als gij, lieue vriende, mede scriuen van ons guetliken begerende, de onse te wairnen, dat ze die voirgescreuen ryke ende oere stroeme nyet en zueken ende oere guede op uwer vyande boedeme nicht en schepen ende oec gene hantieringe mit den vte den vorscreuenen ryken en hebben, op dat sie des in genen schaden en nemen, dat hebbe wij, lieue vriende, vnsen coepluden, die nv ter tijt toe huys sijn, te kennen gegeuen ende gewaernt, dat sie yn genen schaden en komen.

Oec, lieue vriende, soe sint noch eens deels von onsen coepluden in des coninges ryken van Denemarcken lange voir uwer veden getogen. Weret, lieue vriende, dat sie in uwen gebiede quemen, of dair gij macht hebben, soe bidden wij uwe eersamheit seer vrentliken, hem bistendich te wesen, dat sie mit eeren guede onbelet varen m{ue}chten, iv soe gunstliken dairynne bewisende, als wij uwe eersamheit vollenkomentliken toe betrouwen.

Got sy mit v.

Gescreuen op den sonnendach oculi.

Scepenen ende raet der stat van Deuenter.

a. Uwen brief] det drejer sig her om de vendiske hansestæders brev til de nederlandske stæder vedrørende afsendelsen af krigserklæringen til kong Erik 7. af Pommern, DD 1426. 19. nov. , nr. 14261119005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.