1427. 26. maj. Malmø byting


Tingsvidne af Malmø byting om, at Anders Pedersen skøder sin andel af en gård i Malmø til Jakob Madsen.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff høræ eller see Helsær jæk Anders Pædherssøn byman j Malmøghe ewynnelicæ meth gudh ♦

Oc kungør jdher at aar æffter guds byrth thusendæ firæhundrethæ vppa thet sywndæ oc tiwendæ aar mandaghen næst for wars herræ vpfarelsæ dagh jæk schicketh vppa bythinget j Malmøghe j nærwærelsæ Anders Amundssøn s som tha vnderfoghet war j Malmøghe Claws Riwebrøth s rathmants Thomas Wæstæssøn s Jens Bywg s Nys Basse s Olaff Tygessøn s ok Jæypp Henkil s bymentz j then sammæ stath flere godhæ mæn nærwarende ok scøtte beskedhen man j skøød Jæypp Mattissøn aff Baræ een fierdhing aff then gardh som ligger østen næst then gardh som her Jæypp Scharholtæ gaff til en ewich mæssæ j Lund sønnen with almenningx gaden wæster j Malmøghe ♦

hwilken fierdhædeell aff forde gardh holder j længden sønder ok nor malæ sculende ny ok foretiwghe[1] alnæ oc nyttan alnæ j bredhen øster oc wæster malæ sculende til ewerdhelich eyæ ♦

ok kendes mic eller mynæ arffwingæ engen ræt eller tiltal til alt eller nogot aff thenne forde deell aff forde gardh her æffter at haffwæ eller haffwe sculæ j nogræ madæ thy at mic swo fullelicæ fult oc alt schet oc giort ær for then forde fierdhædeell j then forscrefne gardh swo at mic vppa mynæ ok mynæ arrfwinges wæghnæ fullelicæ ok wæl at nøgher ♦

Thy binder jæk mic ok mynæ arffwingæ til forde J æypp Mattissøn aff Baræ oc hans arffwingæ then forscrefne fierdhædeell j forde gardh meth jordh grund hws ok rwm oc all hans tillliggelsæ at frij hemblæ ordhgran at gøre oc til at staa til ewerdhelich eyæ for hwors mantz tiltalæ som ther vppa talæ kan j nogræ madæ ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum prescriptorum presentibus est appensum ♦

Datum anno die et loco supradictis.

1. foretiwghe] evt. feretiwghe.

Oversættelse

Jeg, Anders Pedersen, bymand i Malmø hilser evindelig med Gud alle mænd, der hører eller ser dette brev.

Og jeg bekendtgør for Dem, at jeg 1427 år efter Guds fødsel den mandag lige før Vor Herres himmelfartsdag fremstod på bytinget i Malmø i nærvær af Anders Amundsen, som da var underfoged i Malmø, Klaus Rivebrød, rådmand, Thomas Vestesen, Jens Byg, Niels Basse, Olaf Tygesen og Jakob Henkil, bymænd sammesteds, og flere gode mænd og skødede en forstandig mand, Jakob Madsen af Bare, en fjerdedel af den gård, som lige ligger øst for den gård, som hr Jakob Skarholte gav til evig messe i Lund, syd langs Almindingsgade vest i Malmø.

Denne fjerdedel af den førnævnte gård måler i længden fra syd til nord niogfyrre alen og i bredden fra øst til vest nitten alen og skal være til at eje for evigt.

Og jeg erklærer, at mine arvinger og jeg ikke har og ikke kommer til at have nogen ret eller tiltale på nogen måde til alt eller noget af den førnævnte del af den førnævnte gård herefter, fordi jeg er blevet fyldestgjort, og alt er sket og gjort for den førnævnte gård således, at jeg på mine og mine arvingers vegne er fuldt og vel tilfreds.

Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle og tilstå med aldeles tydelige ord den førnævnte fjerdedel i den førnævnte gård med jord, grund, hus og rum og alt dens tilliggende til førnævnte Jakob Madsen af Bare og hans arvinger til at eje for evigt uden at nogen mand kan rejse tiltale derimod på nogen måde.

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de ovennævnte hæderlige mænd.

Givet år, dag og sted som ovenfor