1427. 30. maj. Varberg slot


Hans Hillemann garanterer at ville holde sit fangenskab.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik si allen luden de dessen bref sen edder horen lezen dat ik Hans Hÿlleman bekenne mit desseme openen breue dat ik hebbe ghelóuet deme wolbornen rittere her Axsele van Herdelef houet man op Wardberge ene witlike venknusse to mines gnedigen heren des koninges hant to holdende also eneme bederůen manne to rechte bort / item so hebbe ik ghenoten siner vrünschop her Axsels vorgescreuen dat he mi heft dach ghegeuen to sunte Olaues dage nv negest to komende to tende edder to varende binnen der tid war mi lustet ♦

Doch binnen der tid io wedder to komende to her Axsele vnde nicht van eme to[1] schedende dan mit sinen vrien willen ♦

Were dat sake dat her Axsels to kort worde binnen der tid dat got af kere so schal ik in komen mineme heren deme koninge ofte war mi sine gnade hebben wil ♦

Worde siner to kort dat got af kere binnen der tid so schal ik in komen miner vrowen der koninginen ofte war mi ere gnade hebben wil ♦

Worde erer to kort binnen der tid dat got af kere so schal ik in komen des rikes rade van Denemarken ♦

Desse vorgescreuen stukke vnde venknůsse hebbe ik Hans vorgescreuen stede vnde vast in guden truwen ghelo{ue}et to holdende sunder alle arch ♦

Vor desse vorgescreuene stukke vnde venknůsse also hir vorscreuet stet to holdende dat it stede vnde vast wesen schal dar bin ik Peter Valke gůd vore ofte Hans vorgescreuen siner venknisse truwelos worde so wil ik Peter vorgescreuen in sine stede gan her Axsele bi mi to donde wat sin wille is ♦

Doch s{oo} en schal Hans Hilleman siner venknusse dar nicht mede los wesen ofte he truwelos worde so schal her Axsel vorgescreuen allike grot recht hebben de venknusse to manende van Hannese vorgescreuen sunder alle helpe rede vnde wedder sprake ♦

To ener vullenkomenen tůchnisse vnde warheit desser sake so hebbe ik Hermen Vikke van Rosteke min ingesegel mit Hans Hillemans ingesegele vnde Peter Valken ghehenget an dessen breff de ghescreuet is to Wardberge na godes bort dusent jar vnde iiijc in deme soůen vnde twintegesten jare des vridages na vnses heren hemelvart.

1. to] tilf. o.l..

Oversættelse

Lad det være vitterligt for alle, der ser eller hører dette brev læse, at jeg Hans Hillemann erklærer med dette åbne brev, at jeg har lovet den velbårne ridder hr. Aksel af Härlöv, høvedsmand på Varberg, at holde et vitterligt fangenskab til min nådige herre konges hånd, således som det sig hør og bør for en retskaffen mand. Fremdeles har jeg nydt godt af førnævnte hr. Aksels venskab, således at han har løsladt mig frem til førstkommende Skt. Olavs dag[A]. Inden for fristen kan jeg rejse og drage hen, hvor jeg vil.

Dog skal jeg inden for fristen komme tilbage til hr. Aksel og ikke drage fra ham uden hans frie vilje.

Skulle hr. Aksel dø inden tidsfristens udløb - Gud forbyde det - da skal jeg give mig ind hos hos min herre kongen, eller hvor hans nåde vil have mig.

Skulle han dø inden tidsfristens udløb - Gud forbyde det - da skal jeg give mig ind hos min frue dronningen, eller hvor hendes nåde vil have mig.

Skulle hun dø inden tidsfristens udløb - Gud forbyde det - da skal jeg give mig ind hos Danmarks riges råd.

Disse førskrevne punkter og førskrevne fangenskab har jeg førskrevne Hans lovet at overholde stadig og fast i god tro uden nogen form for svig.

Jeg Peter Falk er garant for, at disse førskrevne punkter og dette førskrevne fangenskab skal overholdes stadigt og fast; hvis førskrevne Hans bliver sit fangenskab troløs, da skal jeg førskrevne Peter gå i hans sted, og hr. Aksel kan gøre med mig, hvad han vil.

Dog skal Hans Hillemann ikke dermed være løsladt fra sit fangenskab, hvis han bliver troløs; hr. Aksel skal have lige stor ret til at formane førskrevne Hans om fangenskabet uden nogen som helst udflugt og modsigelse.

Til fuldkomment vidnesbyrd og sandhed om denne sag har jeg Hermann Fikke fra Rostock hængt mit segl sammen med Hans Hillemanns og Peter Falks segl ved dette brev, som er skrevet på Varberg år 1427 efter Guds fødsel på fredagen efter vor herres himmelfart.

A. Dvs. 29. juli.