1427. 19. juni.


Fru Jytte (af Tvedsgård), enke efter Henneke Limbek og mor til Klaus (Hennekesen) Limbek (af Tørning), pantsætter til Kolding by alle sine rettigheder til Brændkær mark for 18 lybske mark under betingelse af, at borgerne i Kolding by ikke fælder eg eller bøg på det pågældende sted.

Såfremt fru Jytte ønsker at indløse pantet, skal hun meddele dette på Tyrstrup ting dagen før sankthans eller tidligere. Derefter skal hun give de 80 mark tilbage til Kolding by inden for otte dage efter mortensdag i Kolding.

Tekst efter A.

Tekst

Jk vrüwe Jütte Clawes Lembecken moder[1] vnde myne er{uv}en bekennen vnde be tughen openbare jn dessem breue . dat ik schuldich byn van rechter wytlicker schult der stad to Koldinghe achtentich lubesche mark also to Lubeke vnde to Hamborch ghinge vnde gheue synt / ♦

Vor desse vorscre{uv}ene achtentich lubesche mark sette ik vrowe J{uv}tte vor benompnet der stad to Koldinghe to pande alle myne rechticheyt vppe Brendekerre marke myt . acker myt wysche . myt weyde . vnde water . myt holtinghe . nycht dar van vt ghenomen also dyt g{uv}t vmme vnde vmme jn allen steden be leghen ys . ♦

Men doch scholen se nycht eken edder b{uv}ken ha{uv}wen laten vppe dessem holte . dat vppe dessem vorbenomeden ghude lycht edder jn ienigherleyghe wys vorder{uv}en[2] laten . ♦

Vnde wes de vorbenomede stad Koldinghe van dessem vorbenomeden gude vp boren edder neten de wyle dat dat ere pand ys dat schal men nycht aff slan in desser vorbescre{uv}ener[3] summen penninghe . men dat vorbenomede holt scholen se anders nycht by don wenne also vorscreuen ys ♦

Vnde wanne ik vrowe Jutte vorbenomed vnde myne er{uv}en dyt vorbenomede ghud losen wyllen so schal ik edder myne er{uv}en de losinghe kundinghen vppe Tustorppe dinghe des ersten daghes vor S{uv}nte Johannes daghe mydensomer edder ere vnde gheuen dar na de vorscreuene achtentich mark der stad to Koldinghe jn den achten daghen na Sunte Merten to Koldinghe . ♦

Ok schal ik vrouwe J{uv}tte edder myne er{uv}en der vorbenomeden stad Koldinghe . dyt vorscreuene ghud . vnde pand vryghen vor alle de ghene de dar myt rechte vp spreken moghen vor en pand ♦

Alle desse vorscreuene stucke loue ik vrowe J{uv}tte vorbenomed vnde myne eruen stede vnde vast to holdende der stad to Koldinghe sunder alle hulpe rede . de my vrowe J{uv}tte vnde mynen eruen moghen to vromen komen edder der vorbenomeden stad moghen to schaden komen ♦

Des to tughe vnde merer vor waringhe . hebbe ik vrowe J{uv}tte vorbenomed vnde vrowe Eybe vse jngheseghele ghe henghet laten an dessen breff myt erbaren luden jngheseghelen den dyt mede wytlik ys . also Por Stych . Erick Petersson . Emeke Esebernsson vnde Henneke Godendorp / de dar gheuen vnde screuen is na Godes bort verteynhundert iar dar na in deme xxvij iare in des hilghen lichames daghe ♦

1. moder] moder tilføjet over linjen i A. 2. vorder{uv}en] vor der{uv}en, A. 3. vorbescre{uv}ener] vorbescre{uv}erer, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.