1427. 19. juni.


Niels Gagge af Fårabäck, væbner, skøder sin gård i Tyskemannegade i København til Hans Brand, kaldet mester Johan, bymand sammesteds.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] mæn thette breff see eller høre læses helser[2] iæch . Niels Gaghe a wapn i Farebæk i Schane ewindelighe meth . guth . ♦

Oc[3] wil iæch kungiøre alle nærwerendes oc kommeschullendes . at[4] iæch wetherkænnes mik meth thette myt opne breff . at jæch haffuer oplathet oc salth til ewindelighe[5] haffwe schullendes eghe . en beskethen man Hanes Brand kallet mæster Iohan byman i Køpenhaffn . myn . gard . jordh oc grwnd . hwilken then fornæffnde mæster Iohan nw pa boer . liggendes i mellom Hanes Fyr pa then eene sidhe som han nw boor . oc Pæther Skrædere paa then annen sidhe som han nw bor . wor Frowæ kirkis sogn Thydeske manne gadhe i Kiøpmanhaffn . hwilken gard oc grwnd ær i længe pa then østhre sidhæ halffthrediesyntiwæ siælanske alne *[6] oc firæ alne . oc swomeghet i længæ pa then westre sidhæ . ♦

Item[7] i bredæ pa then nørre sidhæ . vp i gardhen tolff alnæ . ♦

Item i bredhe vt meth gadhen fæmten . siælenschæ alnæ meth all syn tilligelse ænghen vndæn taghen /[8]

Oc[9] wether kænnes iegh mech oc myne arffwinge fult oc alt vp at haue boret af fore mæster Iohan for fore gardh och grwnd swo at iæch fore Niels[10] Gaghe .[11] oc mynne arffwinge ladhe oss aldeles meth nøghe ♦

Item tilbindher iech mech oc mynnæ arffwinghæ then fore mæster Iohan oc hans arffwinge then fornæffnde .[12] gardh . iordh oc grwnd .[13] frij hemble och til at staa / for hwærs mantz tiltall . æller hyndhær meth lantz lagh .[14]

Och[15] ware thet swo at then gardh iordh oc grwnd forde then forde Hanes Brand kallet mæster Iohan æller hans arffwinghe aff ginghe meth lantzlogh / for myn[16] eller for mynæ arffwinges hemel skuld thet guth forbiwthæ tha[17] tilbyndher iæch mech oc mynæ arffwingæ then fore Hanes Brand kallet mester Johan oc hans arffwingæ skadeløst at holde innæn eet aar ther æffther vdhen alle hiælpærædhe eller gensigelse . oc ythermere fordræth . meth thette myt opne breff ♦

Til[18] een større bewisselse oc folkommelse alle thesse fore styckes tha haffwer iæch myt indsegle meth gothe mæntz incilæ hængd for thette breff so som Anders[19] Laurensøn /[20] Hinrik van deme Berghe burghemestere i Kopenhaffn /[21] Hanes Ienssøn kallet Wat . Lasse Winnere radhmen then sammesteth . oc Radeke Radeloff byman i Køpenhaffn ♦

Thette[22] ær giffuit oc screffuit vndher[23] wor herres fødelse mocdoxxoviio guts legommæ dagh . ♦

1. Alle] Med rød initial, Aa. 2. helser] Med rød initial, Aa. 3. Oc] Med rød initial, Aa. 4. at] Med rød initial, Aa. 5. ewindelighe] Med rød initial, Aa. 6. alne *] alne alnæ, Aa. 7. Item] Med rød initial. Aa. 8. taghen /] Skilletegn trukket op med rødt, Aa. 9. Oc] Med rød initial, Aa. 10. Niels] Med rød initial, Aa. 11. Gaghe .] Skilletegn med rødt, Aa. 12. fornæffnde .] Skilletegn med rødt, Aa. 13. grwnd .] Skilletegn med rødt, Aa. 14. lagh .] Skilletegn med rødt, Aa. 15. Och] Med rød initial,Aa. 16. myn] Rettet fra myn. 17. tha] Med rød initial, Aa. 18. Til] Med rød initial, Aa. 22. Thette] Med rød initial, Aa. 23. vndher] Første ord på f. 187v, med stor initial trukket op med rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.